National Erasmus + Office +382 20 223 087

Konkurs za projekte u okviru programa cjeloživotnog učenja (EAC/S07/12)

Program cjeloživotnog učenja je otvoren za sljedeće zemlje:

—    27 zemalja članica Evropske unije,

—    EEA/EFTA zemlje: Island, Lihtenštajn, Norveška,

—    zemlje kandidate: Hrvatska, Turska,

—    švajcarska,

—    Makedonija (akcije kojima upravlja EACEA i neke decentralizovane akcije)

—    Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Srbija (samo u akcijama kojima upravlja EACEA).

Učešće Albanije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore je uslovljeno potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Evropske komisije i nadležnih državnih organa ovih zemalja. Ukoliko do prvog mjeseca od donošenja odluke o dodjeli granta Memorandum o razumijevanju ne bude potpisan, učesnici iz ovih zemalja neće biti finansirani i neće se smatrati dijelom konzorcijuma/partnerstva.  Ustanove iz ovih zemalja ne mogu biti aplikanti.

Akcije

Akcije

Referentni broj konkursa

Rok za apliciranje i objavljivanje rezultata

Status selekcije

Podprogrami:
Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinči Multilateralni projekti, Mreže, Prateće mjere

 

 

 

EAC/S07/12
(2012/C 232/04)

 

 

12:00 noon (CET)
31/01/2013

Rezultati do juna 2013. godine

 

 

Aplikaciona forma će biti dostupna od 28. septembra 2012. godine

 

Transverzalni programi:
KA1 (Politička saradnja i inovacije), KA2 (Jezici), KA3 (ICT), KA4 (Diseminacija i korišćenje rezultata )
Multilateralni projekti, Mreže, Prateće mjere

 

12:00 noon (CET)
28/2/2013

Rezultati do juna 2013. godine

 

 

Aplikaciona forma će biti dostupna od 28. septembra 2012. godine

 

Sva ključna dokumenta u vezi sa konkursom su objavljena od strane DG EAC i dostupne su  na veb stranici DG EAC, a to su sljedeća dokumenta:

  • Konkurs
  • Strateški prioriteti
  • Vodič za program cjeloživotnog učenja – Dio I – Osnovne odredbe
  • Vodič za program cjeloživotnog učenja – Dio IIa – Podprogrami i akcije
  • Vodič za program cjeloživotnog učenja – Dio IIb – Objašnjenje akcija

Helpdesk i informacije za aplikante

Podprogrami

Comenius: EACEA-LLPCOMENIUS@ec.europa.eu

Erasmus:

Leonardo da Vinči: EACEA-Leonardo-da-Vinci@ec.europa.eu

Grundtvig: EACEA-LLPGRUNDTVIG@ec.europa.eu

Transverzalni programi

KA1 – Politička saradnja i inovacije:

KA2 – Jezici: EACEA-LANGUAGES@ec.europa.eu

KA3 – ICT: EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu

KA4 – Diseminacija i korišćenje rezultata: EACEA-LLP-KA4@ec.europa.eu

 

Previous Održana Radionica „ Priznavanje prethodnog učenja i fleksibilni putevi učenja”

58 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”