Žan Mone

AKTIVNOSTI JEAN MONNET

U okviru aktivnosti Jean Monnet nude se mogućnosti u oblasti visokog obrazovanja i u drugim oblastima obrazovanja i osposobljavanja. Aktivnosti Jean Monnet doprinose širenju znanja o pitanjima integracija u Evropskoj uniji. Pruža se podrška sledećim aktivnostima:

 • aktivnosti Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja
 • aktivnosti Jean Monnet u drugim oblastima obrazovanja i osposobljavanja.
 • rasprava o politikama programa Jean Monnet (visoko obrazovanje i druge oblasti obrazovanja i osposobljavanja).

Te aktivnosti će sprovoditi Evropska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

AKTIVNOSTI JEAN MONNET U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Aktivnosti Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja pružaju podršku izvođenju nastave i istraživanju u oblasti studija o Evropskoj uniji širom svijeta.

Pod studijama o EU podrazumijeva se proučavanje Evrope u cijelini, prije svega EU, iz unutrašnje, ali i iz globalne perspektive.

Opseg studija o EU može biti različit, ali važno je da se istražuju teme u vezi s EU.

Studije o EU treba da unapređuju aktivno evropsko građanstvo i vrijednosti te da se bave ulogom EU u globalizovanom svijetu. Na taj način upoznaju javnost s EU i olakšavaju buduće angažmane i dijalog među građanima.

Osim toga, aktivnosti Jean Monnet treba da budu usmjerene na javnu diplomatiju prema trećim zemljama, unapređujući vrijednosti EU te povećavajući vidljivost onoga za šta se Evropska unija zalaže i onoga što namjerava da postigne.

IZVOĐENJE NASTAVE I ISTRAŽIVANJE

CILJEVI AKTIVNOSTI

Aktivnosti programa Jean Monnet koje se odnose na izvođenje nastave i istraživanje:

 • unapređuju izvrsnost u držanju nastave i istraživanju u oblasti studija o Evropskoj uniji širom svijeta
 • podstiču dijalog između akademske zajednice i društva, uključujući lokalne i državne kreatore politika, državne službenike, subjekte civilnog društva, predstavnike različitih nivoa obrazovanja i medije
 • stvaraju znanja i uvide koji mogu biti osnov za kreiranje politika EU i ojačavaju ulogu EU u Evropi i u globalizovanom svijetu
 • uključuju širu javnost i šire znanje o EU na društvo u cjelini (izvan akademske zajednice i specijalizovane publike), približavajući na taj način EU javnosti.

USPOSTAVLJANJE PROJEKTA

„Izvođenje nastave i istraživanje” u okviru programa Jean Monnet mora da se sprovodi u jednom od sledećih oblika: moduli, katedre i centri izvrsnosti.

 • Moduli su kratki nastavni programi ili kursevi u oblasti studija o Evropskoj uniji koji se sprovode na ustanovi visokog obrazovanja. Svaki modul traje najmanje 40 sati po akademskoj godini, i to tri godine. Moduli mogu biti usmjereni na jednu disciplinu evropskih studija ili imati multidisciplinarni pristup koji zahtijeva doprinos više profesora i stručnjaka. Mogu biti i u obliku kratkih specijalizovanih ili ljetnjih programa.
 • Katedre su radna mjesta univerzitetskih profesora sa specijalizacijom u području studija o Evropskoj uniji (kako je prethodno opisano) i dodjeljuju se na tri godine. Katedru Jean Monnet vodi samo jedan profesor koji treba da održi najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Katedra može imati i tim za podršku i poboljšanje njenih aktivnosti, uključujući održavanje dodatnih sati nastave.
 • Centri izvrsnosti Jean Monnet su centralna tačka kompetencija i znanja o temama u oblasti Evropske unije. U okviru tih centara treba okupljati stručno znanje i kompetencije eminentnih stručnjaka radi razvoja sinergija između različitih disciplina i resursa u oblasti studija o EU (kako je prethodno opisano) i stvaranja zajedničkih transnacionalnih aktivnosti te osigurati otvorenost prema civilnom društvu. Centri izvrsnosti Jean Monnet imaju važnu ulogu u uspostavljanju kontakata sa studentima fakulteta koji se obično ne bave pitanjima Evropske unije, kreatorima politika, državnim službenicima, organizovanim civilnim društvom i širom javnosti.

KRITERIJUMI KVALIFIKOVANOSTI

Za module programa Jean Monnet primjenjuju se sledeći kriterijumi kvalifikovanosti:

Ko može da se prijavi?

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, može da se prijavi.

Pojedinci se ne mogu direktno prijaviti za bespovratna sredstva.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

 

Broj i profil organizacija učesnica

Jedna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Trajanje projekta

3 godine.

Za svaki modul programa Jean Monnet mora se održati najmanje 40 sati nastave po akademskoj godini u oblasti studija o Evropskoj uniji (kako je prethodno opisano) na ustanovi visokog obrazovanja koja je podnosilac prijave.

U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi ti oblici nastave mogu se odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualni časovi i/ili mentorstvo.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Za katedre programa Jean Monnet primjenjuju se sledeći kriterijumi prihvatljivosti:

Ko može da se prijavi?

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Broj i profil organizacija učesnica

Jedna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu. Nosioci katedre Jean Monnet moraju da budu stalno zaposleni na ustanovi visokog obrazovanja koja je podnosilac prijave. Katedru Jean Monnet vodi samo jedan profesor, nosilac katedre, koji je isključivo odgovoran za održavanje najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini. Katedra može imati i tim za podršku njenim aktivnostima.

Trajanje projekta

3 godine.

Nosilac katedre treba da održi najmanje 90 sati nastave u akademskoj godini u oblasti studija o Evropskoj uniji (kako je prethodno opisano) na ustanovi visokog obrazovanja koja je podnosilac prijave. U sate nastave ubrajaju se grupna predavanja, seminari ili vježbe (svi ti oblici nastave se mogu odvijati i na daljinu), ali se ne ubrajaju individualni časovi i/ili mentorstvo.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sledeći kriterijumi prihvatljivosti:

Ko može da se prijavi?

Jedna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici EU, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Pojedinci ne mogu da se direktno prijave za bespovratna sredstva. Na pojedinim uključenim ustanovama visokog obrazovanja može se istovremeno podržati samo jedan centar izvrsnosti Jean Monnet. Ustanova domaćin koordinira aktivnosti jednog ili više fakulteta/odsjeka.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Broj i profil organizacija učesnica

Jedna ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Trajanje projekta

3 godine.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

Za centre izvrsnosti programa Jean Monnet primjenjuju se sledeći kriterijumi za dodjelu:

 • Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 25 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 25 bodova)
 • Uticaj (najviše 25 bodova)

Da bi došli u obzir za finansiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i 15 bodova za svaki kriterijum za dodjelu.

OČEKIVANI UTICAJ

 • Sve veći broj visokoobrazovnih ustanova koje u disciplinama koje obuhvataju imaju sve izraženiju dimenziju Evropske unije.
 • Sve više tema o Evropskoj uniji uvedenih u nastavu i istraživanje fakulteta/odsjeka na kojim perspektiva EU obično nije u prvom planu, i to ne samo tema koje se obično povezuju s EU.

Aktivnosti „izvođenja nastave i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet imaće pozitivne i dugoročne efekte na studente i na istraživače/profesore koji u njima direktno učestvuju te će:

 • unapređivati demokratiju i osjećaj pripadnosti zajedničkom području, pri čemu bi se povećanje interesa mladih za evropske politike moglo procijeniti putem posebnih anketa
 • povećati interesovanje za produbljivanje znanja o politikama koje su specifične za Evropsku uniju, što bi moglo dovesti do aktivnijeg učešća u aktivnostima EU i javnoj službi
 • povećati mogućnosti za mlade istraživače da poboljšaju svoje stručne kompetencije i ostvare napredak u karijeri.

Za organizacije učesnice, aktivnosti „izvođenja nastave i istraživanja” u okviru programa Jean Monnet uvešće novu dinamiku i:

 • povećati kapacitet ustanova visokog obrazovanja za izvođenje nastave o temama u oblasti EU
 • privući više novih polaznika i nastavnika zainteresovanih za sticanje znanja o Evropskoj uniji
 • uspostaviti strukturirane centre koji će pružati visok nivo stručnog znanja o Evropskoj uniji i omogućiti napredno istraživanje za fakultete i odsjeke koji zatraže podršku.

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model finansiranja jednokratnim iznosom. Taj model finansiranja omogućio bi usmjeravanje na rezultate, a ne na uložena sredstva, stavljajući u prvi plan kvalitet i postignute mjerljive ciljeve.

Maksimalna bespovratna sredstva EU po projektu iznose:

 • moduli programa Jean Monnet: 30 000 EUR
 • katedre Jean Monnet: 50 000 EUR
 • centri izvrsnosti Jean Monnet: 100 000 EUR

Jednokratni doprinosi pokriće troškove osoblja, putne i životne troškove, troškove opreme i podugovaranja te druge troškove (diseminacija informacija, objavljivanje, prevod).

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi sa aktivnostima Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

 

RASPRAVA O POLITIKAMA PROGRAMA JEAN MONNET

Primarni cilj velikih tematskih mreža u oblasti visokog obrazovanja (svake godine pružaće se podrška jednoj mreži za unutrašnja pitanja EU i jednoj mreži za pitanja vanjske politike koje se bave jednim posebnim prioritetom) je prikupljanje i razmjena rezultata istraživanja, nastavnih sadržaja i iskustava te naučnih radova (studija, članaka itd.), kao i rasprava o njima među partnerima. Svaka mreža uspostaviće alat kojim će se partnerima omogućiti da podijele svoje naučne radove i sprovode vrednovanje na istom nivou te komentarišu objavljena dokumenta. Koordinator mreže redovno će birati najinovativnije i najzanimljivije rezultate te ih dostavljati Komisiji.

 • Mreža za unutrašnja pitanja EU baviće se temom „budućnost Evrope”
 • Mreža za pitanja vanjske politike baviće se temom „Evropa u svijetu”

TEMATSKE MREŽE U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Sljedeći kriterijumi prihvatljivosti primjenjuju se za mreže Jean Monnet (u visokom obrazovanju):

Ko može da podnese prijavu?

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Organizacije učesnice

Svaka ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u državi članici, trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu.

Broj i profil organizacija učesnica

 • Mreža za unutrašnja pitanja EU: najmanje 12 visokoobrazovnih ustanova iz sedam država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu.
 • Mreža za pitanja vanjske politike: najmanje 12 visokoobrazovnih ustanova s najmanje šest učesnika iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu i koje se finansiraju instrumentima EU za vanjsko djelovanje.

Trajanje projekta

3 godine.

Kome se podnosi prijava?

Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

KRITERIJUMI ZA DODJELU

Za mreže se primjenjuju sledeći kriterijumi za dodjelu:

 • Relevantnost projekta (najviše 25 bodova)
 • Kvalitet projektnog plana i sprovođenja (najviše 25 bodova)
 • Kvalitet sporazuma o partnerstvu i saradnji (najviše 25 bodova)
 • Uticaj (najviše 25 bodova)

Da bi došli u obzir za finansiranje, prijedlozi moraju dobiti najmanje 70 bodova ukupno i najmanje 15 bodova za svaki kriterijum za dodjelu.

KOJA SU PRAVILA FINANSIRANJA?

Za ovu aktivnost koristi se model finansiranja jednokratnim iznosom. Iznos jednokratnog doprinosa određivaće se za sva bespovratna sredstva na osnovu procijenjenog proračuna aktivnosti koju podnosilac prijave predlaže. Tijelo koje dodjeljuje bespovratna sredstva odrediće jednokratni iznos za sva bespovratna sredstva na osnovu prijedloga, rezultata ocjenjivanja, stopa finansiranja i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava utvrđenog u pozivu na podnošenje prijedloga.

 • Maksimalni doprinos EU po mreži za unutrašnja pitanja EU iznosi 1 000 000 EUR.
 • Maksimalni doprinos EU po mreži za pitanja vanjske politike iznosi 1 200 000 EUR.

VIŠE INFORMACIJA

Za detaljnije informacije u vezi sa aktivnostima rasprave o politikama programa Jean Monnet u oblasti visokog obrazovanja: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

178 Comments

 • September 25, 2023

  Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boringK I miss your super writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 • November 27, 2023

  Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

 • December 4, 2023

  Thankyou for helping out, good info .

 • December 7, 2023

  I really enjoy looking at on this web site, it holds excellent blog posts. “I have a new philosophy. I’m only going to dread one day at a time.” by Charles M. Schulz.

 • December 8, 2023

  You got a very wonderful website, Glad I observed it through yahoo.

 • One thing I would like to touch upon is that weightloss program fast is possible by the correct diet and exercise. An individual’s size not merely affects the look, but also the overall quality of life. Self-esteem, depression, health risks, along with physical skills are disturbed in fat gain. It is possible to just make everything right whilst still having a gain. In such a circumstance, a condition may be the reason. While excessive food but not enough body exercise are usually guilty, common medical ailments and widespread prescriptions may greatly add to size. Many thanks for your post here.

 • December 11, 2023

  In the great pattern of things you’ll get an A+ just for effort. Where exactly you actually misplaced us was in your particulars. You know, they say, details make or break the argument.. And it could not be much more correct right here. Having said that, allow me say to you just what did work. The text is definitely very powerful and that is most likely why I am taking the effort in order to comment. I do not really make it a regular habit of doing that. 2nd, even though I can certainly notice the jumps in logic you make, I am definitely not certain of how you appear to unite the details which in turn help to make your conclusion. For right now I will, no doubt yield to your position however hope in the future you link the facts better.

 • December 12, 2023

  I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 • December 13, 2023

  I do not even understand how I stopped up here, however I believed this publish was once great. I don’t understand who you might be however certainly you’re going to a famous blogger for those who are not already 😉 Cheers!

 • December 13, 2023

  I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one these days..

 • Thanks for making me to achieve new strategies about pc’s. I also possess the belief that one of the best ways to maintain your notebook in leading condition is a hard plastic-type case, or shell, that matches over the top of one’s computer. These types of protective gear are model specific since they are made to fit perfectly on the natural covering. You can buy these directly from the vendor, or from third party places if they are readily available for your laptop computer, however only a few laptop may have a spend on the market. Again, thanks for your ideas.

 • December 15, 2023

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be actually something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 • December 15, 2023

  Wow, amazing weblog format! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The entire glance of your site is fantastic, let alone the content!

 • December 17, 2023

  Heya i?m for the primary time here. I came across this board and I to find It really helpful & it helped me out a lot. I hope to provide something back and help others such as you aided me.

 • December 17, 2023

  I?ve been exploring for a little for any high-quality articles or blog posts on this kind of house . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this site. Studying this info So i?m glad to exhibit that I’ve a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot no doubt will make certain to do not disregard this site and give it a look regularly.

 • December 17, 2023

  Another issue is really that video gaming became one of the all-time biggest forms of fun for people spanning various ages. Kids have fun with video games, and adults do, too. The particular XBox 360 has become the favorite games systems for many who love to have a lot of activities available to them, and who like to experiment with live with people all over the world. Thank you for sharing your thinking.

 • December 17, 2023

  Simply desire to say your article is as astounding. The clarity to your post is just cool and that i can think you are knowledgeable on this subject. Fine with your permission allow me to grasp your RSS feed to keep updated with approaching post. Thanks a million and please continue the rewarding work.

 • December 18, 2023

  Hi, i believe that i saw you visited my web site so i came to ?go back the want?.I’m attempting to to find issues to enhance my web site!I guess its adequate to use a few of your concepts!!

 • December 18, 2023

  Güvenilir bir medyum için bizi tercih ediniz, medyum haluk hocamız sizler için elinden geleni yapıyor.

 • December 19, 2023

  Generally I do not read post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.

 • December 20, 2023

  I would like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I’m hoping the same high-grade web site post from you in the upcoming as well. In fact your creative writing abilities has encouraged me to get my own site now. Really the blogging is spreading its wings fast. Your write up is a great example of it.

 • December 21, 2023

  My brother suggested I might like this blog. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine just how much time I had spent for this information! Thanks!

 • December 22, 2023

  I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

 • December 22, 2023

  Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything. Do you have any points for inexperienced blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 • December 27, 2023

  hi!,I really like your writing so much! percentage we keep in touch more approximately your post on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem. May be that’s you! Having a look ahead to see you.

 • December 29, 2023

  you have an incredible blog here! would you wish to make some invite posts on my weblog?

 • December 29, 2023

  xbunedirloooo.1e30rlL5RXjv

 • December 30, 2023

  relacing xyandanxvurulmus.yyG7q6LIteD9

 • December 30, 2023

  Fantastic items from you, man. I have remember your stuff prior to and you are simply too magnificent. I actually like what you’ve obtained here, really like what you’re stating and the way in which you say it. You’re making it entertaining and you still take care of to keep it wise. I cant wait to learn far more from you. That is actually a tremendous web site.

 • With every thing which appears to be building within this area, your opinions are actually quite exciting. Nonetheless, I beg your pardon, but I can not give credence to your whole theory, all be it stimulating none the less. It would seem to me that your commentary are not entirely validated and in actuality you are yourself not even totally certain of the argument. In any event I did enjoy examining it.

 • January 4, 2024

  It’s my belief that mesothelioma will be the most lethal cancer. It contains unusual attributes. The more I look at it a lot more I am convinced it does not respond like a true solid cells cancer. If perhaps mesothelioma is often a rogue viral infection, in that case there is the chance of developing a vaccine along with offering vaccination for asbestos exposed people who are really at high risk associated with developing foreseeable future asbestos connected malignancies. Thanks for sharing your ideas for this important ailment.

 • January 4, 2024

  Hello there, I found your web site by the use of Google whilst searching for a related subject, your site came up, it seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 • January 5, 2024

  I do love the way you have presented this specific issue and it really does offer me personally some fodder for thought. On the other hand, through just what I have experienced, I really trust as the comments pile on that people keep on issue and in no way get started on a soap box associated with some other news of the day. Anyway, thank you for this superb piece and while I can not really concur with this in totality, I value the perspective.

 • wonderful publish, very informative. I ponder why the other specialists of this sector do not realize this. You must proceed your writing. I’m confident, you’ve a huge readers’ base already!

 • January 7, 2024

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts. Anyway I?ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.

 • January 8, 2024

  Wonderful web site. Lots of helpful info here. I?m sending it to some friends ans additionally sharing in delicious. And certainly, thank you to your sweat!

 • January 10, 2024

  I was recommended this blog by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my problem. You’re amazing! Thanks!

 • January 11, 2024

  Another issue is that video games are generally serious as the name indicated with the major focus on finding out rather than enjoyment. Although, there is an entertainment element to keep children engaged, every single game is usually designed to work on a specific set of skills or curriculum, such as mathmatical or scientific discipline. Thanks for your write-up.

 • January 12, 2024

  I’m really enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Fantastic work!

 • January 12, 2024

  Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Outstanding choice of colors!

 • January 12, 2024

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 • January 13, 2024

  Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog is in the exact same niche as yours and my visitors would really benefit from a lot of the information you present here. Please let me know if this okay with you. Regards!

 • January 13, 2024

  Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

 • January 13, 2024

  certainly like your web-site but you need to take a look at the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the truth however I’ll surely come back again.

 • January 13, 2024

  Thanks for these pointers. One thing I should also believe is credit cards offering a 0 monthly interest often appeal to consumers in zero interest rate, instant endorsement and easy online balance transfers, however beware of the number one factor that can void your 0 easy street annual percentage rate and also throw anybody out into the poor house quick.

 • January 14, 2024

  Usually I don’t learn post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite great article.

 • I?d must verify with you here. Which is not something I usually do! I take pleasure in reading a post that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 • I’ve been browsing on-line greater than 3 hours as of late, but I by no means discovered any attention-grabbing article like yours. It is lovely value enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the net will probably be much more helpful than ever before.

 • What an informative and well-researched article! The author’s attention to detail and aptitude to present intricate ideas in a digestible manner is truly commendable. I’m totally impressed by the depth of knowledge showcased in this piece. Thank you, author, for providing your expertise with us. This article has been a real game-changer!

 • F*ckin? remarkable things here. I?m very glad to see your post. Thank you so much and i’m having a look forward to contact you. Will you please drop me a mail?

 • January 20, 2024

  I enjoy what you guys are usually up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to blogroll.

 • January 20, 2024

  seksi siteler wrtgdfgdfgdqq.qRoQoLij6wMT

 • January 21, 2024

  I think this is among the most significant information for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The web site style is ideal, the articles is really excellent : D. Good job, cheers

 • January 22, 2024

  I?d need to verify with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy studying a publish that can make people think. Additionally, thanks for permitting me to comment!

 • January 23, 2024

  Hi there, You’ve performed an incredible job. I?ll definitely digg it and in my opinion recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

 • January 25, 2024

  you’re really a just right webmaster. The website loading speed is incredible. It kind of feels that you’re doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a magnificent task in this topic!

 • January 26, 2024

  Thanks for your publication. One other thing is the fact that individual states in the United states of america have their very own laws that affect property owners, which makes it very hard for the the nation’s lawmakers to come up with a fresh set of guidelines concerning property foreclosures on property owners. The problem is that a state has got own laws and regulations which may have impact in a negative manner in terms of foreclosure plans.

 • January 26, 2024

  Another thing is that when you are evaluating a good on the net electronics retail outlet, look for online stores that are continually updated, preserving up-to-date with the newest products, the best deals, as well as helpful information on product or service. This will make sure that you are handling a shop that stays atop the competition and give you what you should need to make intelligent, well-informed electronics purchases. Thanks for the significant tips I have learned from your blog.

 • January 27, 2024

  I?ll right away grasp your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Kindly allow me understand so that I may just subscribe. Thanks.

 • January 28, 2024

  One other issue is that if you are in a circumstance where you will not have a cosigner then you may genuinely wish to try to make use of all of your financial aid options. You’ll find many grants and other scholarships or grants that will offer you money to help you with university expenses. Thank you for the post.

 • January 29, 2024

  Can I just say what a relief to search out somebody who truly is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know easy methods to carry an issue to light and make it important. Extra people must read this and perceive this side of the story. I cant consider youre no more standard since you positively have the gift.

 • January 29, 2024

  Hey! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this page to him. Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 • January 31, 2024

  According to my research, after a the foreclosure home is available at an auction, it is common to the borrower to still have the remaining balance on the mortgage. There are many loan providers who seek to have all expenses and liens cleared by the upcoming buyer. Even so, depending on a number of programs, rules, and state guidelines there may be a number of loans which aren’t easily handled through the shift of financial loans. Therefore, the obligation still rests on the client that has acquired his or her property foreclosed on. Many thanks for sharing your thinking on this blog.

 • February 2, 2024

  Hello! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. With thanks!

 • February 3, 2024

  seksi siteler hepxhupx.kOTzw2TNpc0s

 • February 3, 2024

  bahis siteleri child porn juljulfbi.3NToNa1oG3Ho

 • February 5, 2024

  watch porn video bxjluajsxzz.kx1NMRTvjfQy

 • February 5, 2024

  sektor benim zaten amin evladi 0qbxjluaxcxjsxzz.ZnyqMiH200RB

 • February 5, 2024

  I enjoy what you guys are up too. This sort of clever work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to blogroll.

 • February 6, 2024

  buy azithromycin 500mg online cheap order zithromax buy azithromycin 250mg generic

 • February 7, 2024

  Hey! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could find a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!

 • Beauty Spa in Queens
  February 10, 2024

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright infringement? My website has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any techniques to help stop content from being stolen? I’d certainly appreciate it.

 • February 10, 2024

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was wondering what all is needed to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100 certain. Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Kudos

 • hello there and thank you on your information – I have certainly picked up anything new from proper here. I did on the other hand expertise some technical points the use of this website, as I experienced to reload the website a lot of instances prior to I may just get it to load properly. I had been pondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading cases instances will sometimes impact your placement in google and can damage your quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much extra of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 • February 13, 2024

  Good day! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? With thanks

 • February 13, 2024

  I’m typically to running a blog and i actually admire your content. The article has really peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for new information.

 • February 13, 2024

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 • February 14, 2024

  Great ? I should certainly pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your customer to communicate. Nice task..

 • February 15, 2024

  Good day very nice site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also?I’m happy to find a lot of useful info right here in the post, we need develop extra techniques on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 • February 15, 2024

  F*ckin? amazing things here. I?m very satisfied to peer your post. Thanks so much and i am taking a look ahead to touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 • SDichaelFrand
  February 16, 2024

  Para Que Sirve El Cialis De 5
  I advise to you to try to look in google.com
  Cialis 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo cialis 5 mg prezzo

 • February 16, 2024

  Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and visual appearance. I must say you have done a superb job with this. In addition, the blog loads super quick for me on Safari. Exceptional Blog!

 • GichardRef
  February 16, 2024

  Hello to all, how is everything, I think every one is getting more from this web site, and your views are fastidious for new users.
  mbit casino legit

 • February 17, 2024

  From my observation, shopping for technology online may be easily expensive, however there are some how-to’s that you can use to acquire the best offers. There are usually ways to come across discount deals that could help to make one to come across the best gadgets products at the smallest prices. Great blog post.

 • GichardRef
  February 17, 2024

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.
  cloudbet fraude

 • February 18, 2024

  Your place is valueble for me. Thanks!?

 • February 18, 2024

  Hello there! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a outstanding job!

 • February 19, 2024

  That is really interesting, You are a very professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in quest of more of your excellent post. Additionally, I have shared your web site in my social networks!

 • February 21, 2024

  eskort siteleri 250tldenemebonusuxx.whquAp5K2R3J

 • February 22, 2024

  order xenical without prescription xenical usa buy diltiazem online cheap

 • February 22, 2024

  I absolutely love your blog and find most of your post’s to be just what I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you personally? I wouldn’t mind composing a post or elaborating on most of the subjects you write with regards to here. Again, awesome blog!

 • Davdidillip
  February 22, 2024

  Aviator Spribe играть на турнире
  It is interesting. Prompt, where to me to learn more about it?
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

  Зарабатывайте деньги с автоматом Aviator Spribe казино играть и наслаждайтесь игровым процессом!
  Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.
  Основные особенности Aviator краш игры:
  1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.
  2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.
  3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.
  Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!
  Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up
  Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.
  В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.
  Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!
  Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!
  Aviator – играй, сражайся, побеждай!
  Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан
  Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.
  Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.
  Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.
  Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

 • February 22, 2024

  sexax vvsetohimalxxvc.EDhwItLyQ1g0

 • February 23, 2024

  bahis siteleri porn tthighereduhryyy.V8nAxodU4fd

 • February 24, 2024

  I think other website proprietors should take this web site as an model, very clean and wonderful user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 • February 24, 2024

  The very core of your writing whilst sounding agreeable in the beginning, did not really settle properly with me personally after some time. Somewhere within the sentences you actually managed to make me a believer but only for a while. I however have a problem with your jumps in logic and you might do well to help fill in all those breaks. When you actually can accomplish that, I will certainly end up being amazed.

 • February 24, 2024

  I am grateful for your post. I’d prefer to comment that the price of car insurance varies greatly from one insurance policy to another, mainly because there are so many different issues which play a role in the overall cost. For instance, the make and model of the car will have a tremendous bearing on the price tag. A reliable outdated family automobile will have a less expensive premium than just a flashy racecar.

 • February 26, 2024

  domperidone 10mg pill motilium ca buy tetracycline 250mg generic

 • February 28, 2024

  You really make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try to get the hang of it!

 • February 28, 2024

  You could definitely see your expertise in the work you write. The arena hopes for even more passionate writers like you who aren’t afraid to mention how they believe. At all times go after your heart.

 • LewisNethy
  February 29, 2024

  Hello it’s me, I am also visiting this web site daily, this website is really pleasant and the users are actually sharing good thoughts.
  shit code bcgame

 • February 29, 2024

  I take pleasure in, cause I found exactly what I was taking a look for. You’ve ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 • February 29, 2024

  In the awesome pattern of things you’ll get an A+ with regard to hard work. Exactly where you actually confused everybody was in the specifics. You know, it is said, details make or break the argument.. And that could not be much more correct here. Having said that, allow me tell you just what did do the job. Your writing can be incredibly powerful which is possibly the reason why I am taking the effort to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Secondly, even though I can easily see a jumps in logic you make, I am not really convinced of exactly how you appear to unite your details which help to make the final result. For right now I will, no doubt subscribe to your issue however wish in the future you link the dots better.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”