Međunarodna kreditna mobilnost

PROJEKTI MOBILNOSTI ZA STUDENTE I OSOBLJE U VISOKOM OBRAZOVANJU

U okviru ove aktivnosti mobilnosti u području visokog obrazovanja pruža se podrška fizičkoj i kombinovanoj mobilnosti studenata u svim studijskim oblastima i ciklusima (kratke stručne studije te preddiplomski, postdiplomski i doktorski nivo studija). Studenti mogu da studiraju u inostranstvu na partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja ili da stažiraju u preduzeću, naučnom institutu, laboratoriji, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada u inostranstvu. Mogu i da kombinuju period studiranja u inostranstvu sa stručnom praksom (stažiranjem), čime se dodatno poboljšavaju ishodi učenja i razvoj transverzalnih vještina. Iako se preporučuje dugoročna fizička mobilnost, za ovu se aktivnost uzima u obzir potreba za fleksibilnijim trajanjem fizičke mobilnosti kako bi se osigurala dostupnost programa studentima iz svih sredina, okolnosti i studijskih oblasti.

U okviru ove aktivnosti podstiče se nastavno i administrativno osoblje u visokom obrazovanju da učestvuje u aktivnostima stručnog usavršavanja u inostranstvu, a osoblje iz poslovnog svijeta da učestvuje u osposobljavanju studenata i osoblja sa ustanova visokog obrazovanja. Te se aktivnosti mogu sastojati od perioda nastave, ali i osposobljavanja (kao što su praćenje rada, prisustvovanje nastavi ili kursevi osposobljavanja).

Osim toga, u okviru ove aktivnosti pruža se podrška kombinovanim intenzivnim programima, što grupama obrazovnih ustanova omogućava da zajednički osmisle nastavne planove i programe i aktivnosti kombinovane mobilnosti za studente i za akademsko i administrativno osoblje.

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj je ove aktivnosti doprinijeti uspostavljanju evropskog prostora obrazovanja globalnog opsega i učvrstiti vezu između obrazovanja i istraživanja.

Cilj je i podsticati zapošljavanje, socijalnu inkluziju, građanski angažman, inovativnost i održivost životne sredine u Evropi i šire tako da se studentima iz svih studijskih oblasti i ciklusa omogući da studiraju ili se osposobljavaju u inostranstvu u okviru svojih studija. Ciljevi inicijative su sledeći:

 • upoznati studente s različitim polazištima, znanjem, nastavnim i istraživačkim metodama i praksom rada u njihovoj studijskoj oblasti u evropskom i međunarodnom kontekstu
 • razviti njihove transverzalne vještine, kao što su komunikacijske vještine, jezičke vještine, rješavanje problema, međukulturalne i istraživačke vještine
 • razviti njihove vještine usmjerene na budućnost, kao što su digitalne i zelene vještine, koje će im omogućiti da se suočavanju sa sadašnjim i budućim izazovima
 • olakšati lični razvoj, kao što je sposobnost prilagođavanja novim situacijama i samopouzdanje.

Cilj je i omogućiti svim članovima osoblja, uključujući osoblje iz preduzeća da drže nastavu ili pružaju osposobljavanje u inostranstvu u okviru svojeg stručnog usavršavanja kako bi:

 • podijelili svoje stručno znanje
 • iskusili nova okruženja za držanje nastave
 • stekli nove i inovativne vještine u oblasti pedagogije i izrade nastavnog plana i programa te digitalnih vještina
 • povezali se s kolegama stručnjacima u inostranstvu kako bi osmislili zajedničke aktivnosti radi ostvarenja ciljeva programa
 • razmjenjivali dobru praksu i poboljšali saradnju među ustanovama visokog obrazovanja
 • bolje pripremili studente za tržište rada.

OPIS AKTIVNOSTI

Mobilnost studenata

Mobilnost studenata može se odvijati u bilo kojoj studijskoj oblasti i ciklusu (kratke stručne studije, preddiplomske, magistarske ili doktorske studije). Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti s najvećim mogućim uticajem na studente, moraju odgovarati potrebama studenta u pogledu ishoda učenja u zavisnosti od kvalifikacija i ličnih razvojnih potreba.

Studenti mogu biti uključeni u aktivnosti opisane u nastavku.

 • Period studiranja u inostranstvu na partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja. Period studiranja u inostranstvu mora biti dio studentovog studijskog programa kojim se stiče kvalifikacija u bilo kojem ciklusu studija. Period studiranja u inostranstvu može obuhvatati i period stručne prakse (stažiranja). Takvom kombinacijom stvaraju se sinergije između akademskog i stručnog iskustva u inostranstvu.
 • Stručna praksa (stažiranje, pripravništvo) u inostranstvu u preduzeću, naučnom institutu, laboratoriji, organizaciji ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Stručna praksa (stažiranje) u inostranstvu podržava se za vrijeme studiranja u bilo kojem ciklusu studija i za osobe koje su nedavno diplomirale. To uključuje i ulogu asistenta u nastavi za studente na nastavnoj praksi te naučno zvanje asistenta za studente i doktorande u bilo kojoj relevantnoj istraživačkoj ustanovi. Da bi se dodatno ojačale sinergije s programom Horizon Europe, te mobilnosti mogu se odvijati i u kontekstu istraživačkih projekata finansiranih iz tog programa, uz puno poštovanje načela prema kojem nije dopušteno dvostruko finansiranje aktivnosti sredstvima EU. Ako je moguće, stručna praksa treba da bude sastavni dio studentovog studijskog programa.

Mobilnost u okviru doktorskih studija

Kako bi se bolje ispunile razne potrebe doktoranada za učenjem i osposobljavanjem i osigurale jednake mogućnosti s onima koji imaju status osoblja u visokom obrazovanju, doktorandi i osobe koje su nedavno doktorirale („poslijedoktorandi”) 35 mogu se odlučiti na kratkoročne ili dugoročne periode fizičke mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse u inostranstvu. Podstiče se dodavanje virtuelne komponente fizičkoj mobilnosti.

Kombinovana mobilnost

Svaki period studiranja ili stručne prakse u inostranstvu bilo kojeg trajanja, uključujući mobilnost u okviru doktorskih studija, može biti u obliku kombinovane mobilnosti. Kombinovana mobilnost spoj je fizičke mobilnosti i virtuelne komponente, koja olakšava saradničko učenje i timski rad putem interneta. Na primjer, virtuelna komponenta može putem interneta okupiti studente iz različitih zemalja i studijskih oblasti radi pohađanja programa putem interneta ili zajedničkog i istovremenog rada na zadacima koji se priznaju kao dio njihovih studija.

Svaki student može se uključiti i u kombinovanu mobilnost učešćem u kombinovanom intenzivnom programu u skladu s posebnim kriterijumima prihvatljivosti za kombinovane intenzivne programe.

Uz to, studenti (u kratkim stručnim studijama ili preddiplomskim ili postdiplomskim studijama) koji ne mogu da učestvuju u dugoročnoj fizičkoj mobilnosti u svrhu studija ili stručne prakse, npr. zbog svoje studijske oblasti ili zato što imaju manje mogućnosti za učešće, moći će da obave kratkoročnu fizičku mobilnost tako što će da je kombinuju sa obaveznom virtuelnom komponentom.

Mobilnost osoblja

U mobilnosti osoblja mogu da učestvuju članovi nastavnog i nenastavnog osoblja u visokom obrazovanju ili članovi pozvanog osoblja koji dolaze izvan univerziteta. Kako bi se osigurale visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti sa što većim uticajem, aktivnost mobilnosti mora biti povezana sa profesionalnim razvojem članova osoblja i odgovarati njihovim potrebama za učenjem i ličnim razvojem.

Osoblje može biti uključeno u bilo koju od aktivnosti opisanih u nastavku.

 • Period izvođenja nastave u inostranstvu na partnerskom univerzitetu. Period držanja nastave u inostranstvu omogućava nastavnom osoblju ustanova visokog obrazovanja ili osoblju preduzeća da podučavaju na partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja u inostranstvu. Mobilnost osoblja u svrhu držanja nastave može se odvijati u bilo kojoj studijskoj oblasti.
 • Period osposobljavanja u inostranstvu na partnerskoj ustanovi visokog obrazovanja, preduzeću ili bilo kojem drugom relevantnom mjestu rada. Period osposobljavanja u inostranstvu omogućava osoblju visokoobrazovne ustanove da učestvuje u aktivnosti osposobljavanja u inostranstvu koja je relevantna za njihov svakodnevni rad na ustanovi visokog obrazovanja. Može biti u obliku aktivnosti osposobljavanja (isključujući konferencije) ili praćenja rada i prisustvovanja nastavi.

Tokom perioda mobilnosti osoblja u inostranstvu mogu se kombinovati aktivnosti držanja nastave i osposobljavanja. Svaki period držanja nastave ili osposobljavanja u inostranstvu može da se sprovodi kao kombinovana mobilnost.

 

 

 

Kombinovani intenzivni programi

Riječ je o kratkim, intenzivnim programima u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i držanja nastave, uključujući saradnju putem interneta. Programi mogu uključivati učenje usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno rade na njihovom rješavanju. To na primjer mogu biti pitanja povezana s UN-ovim ciljevima održivog razvoja ili druga društvena pitanja relevantna u određenim regijama, gradovima ili preduzećima. Intenzivni program treba da ima dodatnu vrijednost u poređenju sa postojećim kolegijumima ili programima osposobljavanja koje pružaju visokoobrazovne ustanove učesnici i može trajati više godina. Omogućavanjem novih i fleksibilnijih oblika mobilnosti u kojima se fizička mobilnost kombinuje s virtuelnim elementom, kombinovani intenzivni programi imaju za cilj da obuhvate sve vrste studenata iz svih sredina, studijskih oblasti i ciklusa.

Grupe visokoobrazovnih ustanova imaće priliku da organizuju kratke kombinovane intenzivne programe učenja, držanja nastave i osposobljavanja za studente i osoblje. Tokom tih kombinovanih intenzivnih programa grupe studenata ili članova osoblja kao polaznici programa obavljaju kratkoročnu fizičku mobilnost u inostranstvu u kombinaciji sa obaveznom virtuelnom komponentom, koja omogućava saradničko učenje i timski rad putem interneta. Virtuelna komponenta mora da okupi učesnike putem interneta kako bi zajednički i istovremeno radili na posebnim zadacima koji su integrisani u kombinovani intenzivni program i ubrajaju se u ukupne ishode učenja.

Uz to, kombinovani intenzivni programi mogu biti otvoreni za studente i osoblje visokoobrazovnih ustanova izvan partnerstva. Ti programi jačaju kapacitete za razvoj i uvođenje inovativne prakse držanja nastave i učenja na visokoobrazovnim ustanovama učesnicima.

 

MEĐUNARODNA MOBILNOST KOJA UKLJUČUJE TREĆE ZEMLJE KOJE NISU PRIDRUŽENE PROGRAMU

Aktivnost mobilnosti u visokom obrazovanju prvenstveno je usmjerena na pružanje podrške aktivnostima mobilnosti među državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim programu, odnosno evropsku dimenziju. Osim toga, međunarodna dimenzija podržava se u okviru dva potprograma aktivnosti mobilnosti koji uključuju treće zemlje koje nisu pridružene programu iz cijelog svijeta. U okviru jednog potprograma, koji se finansira sredstvima EU za unutrašnju politiku, podržava se mobilnost u svim trećim zemljama koje nisu pridružene programu (regije 1 – 14). U okviru drugog potprograma, koji se finansira instrumentima za vanjsko djelovanje EU (vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A Programskog vodiča), podržava se mobilnost u trećim zemljama koje nisu pridružene programu i iz njih (isključujući regije 13 i 14).

Ti potprogrami međunarodne mobilnosti imaju različite, ali komplementarne ciljeve, koji odražavaju prioritete politike odgovarajućih izvora finansiranja.

Međunarodna odlazna mobilnost finansirana sredstvima za unutrašnju politiku: pažnja je prvenstveno usmjerena na razvoj vještina okrenutih budućnosti i drugih relevantnih vještina studenata i osoblja visokoobrazovnih ustanova koje se nalaze u državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim programu. Aktivnosti međunarodne mobilnosti u bilo kojoj zemlji koja nije pridružena programu finansiraju se bespovratnim sredstvima koja su dodijeljena projektima mobilnosti. Korisnici bespovratnih sredstava mogu iskoristiti do 20 % posljednjih dodijeljenih bespovratnih sredstava za odlaznu mobilnost u nepridruženim zemljama cijelog svijeta (regije 1 – 14). Svrha tih mogućnosti je podsticanje organizacija u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu da razvije odlazne aktivnosti mobilnosti s više trećih zemalja koje nisu pridružene programu, a očekuje se da obuhvate što širi geografski opseg.

Međunarodna odlazna i dolazna mobilnost finansirana sredstvima za vanjsku politiku: ta aktivnost usklađena je s prioritetima vanjske politike EU. To znači da su s 12 prihvatljivih regija (1 – 12) utvrđeni brojni ciljevi i pravila za saradnju koji su u nastavku opisani u odjeljku „Dodatne informacije za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku”.

Ako nije drugačije navedeno, aktivnosti međunarodne mobilnosti opisane u toj ključnoj aktivnosti primjenjuju se na oba potprograma.

KOJI SU KRITERIJUMI ZA PRIJAVU ZA PROJEKAT MOBILNOSTI I NJEGOVO SPROVOĐENJE?

Opšti kriterijumi prihvatljivosti za projekte mobilnosti

Projekat mobilnosti u visokom obrazovanju mora ispuniti sledeće formalne kriterijume da bi bio prihvatljiv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru programa Erasmus+. Opšti kriterijumi prihvatljivosti odnose se na opšte zahtjeve na nivou projekta, a posebni kriterijumi navedeni u sledećim odjeljcima na zahtjeve za sprovođenje posebnih aktivnosti.

Prihvatljive aktivnosti

Visokoobrazovne ustanove mogu da sprovode jednu ili više sledećih aktivnosti:

 • mobilnost studenata u svrhu studija
 • mobilnost studenata u svrhu stručne prakse
 • mobilnost osoblja u svrhu držanja nastave
 • mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja
 • kombinovane intenzivne programe (osim za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku).

 

Smjerovi prihvatljivih aktivnosti mobilnosti:

 • za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za unutrašnju politiku: iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu u bilo koju zemlju svijeta (države članice EU, treće zemlje pridružene programu i treće zemlje koje nisu pridružene programu iz regija 1 – 14)
 • za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku: između država članica EU ili trećih zemalja pridruženih programu i trećih zemalja koje nisu pridružene programu (osim regija 13 i 14).

 

Ko može da se prijavi?

 

Bespovratna sredstva mogu zatražiti organizacije sa sledećom akreditacijom:

 • u slučaju prijave pojedinačne visokoobrazovne ustanove: visokoobrazovne ustanove sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu kojima je dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju (ECHE)
 • u slučaju prijave kao konzorcijum za mobilnost: organizacije koordinatori sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu koje koordiniraju konzorcijumom kojem je dodijeljena Erasmus akreditacija za konzorcijume za mobilnost u visokom obrazovanju. Organizacije koje nemaju validnu akreditaciju za konzorcijum mogu da je zatraže u ime konzorcijuma za mobilnost u okviru istog poziva kao i za prijavu projekta mobilnosti ili u okviru prethodnog poziva. Sve uključene visokoobrazovne ustanove iz država članica EU i trećih zemalja koje nisu pridružene programu moraju posjedovati Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ECHE). Te organizacije biće prihvatljive za projekat mobilnosti samo ako dobiju akreditaciju za konzorcijum.

 

Studenti i osoblje u visokom obrazovanju ne mogu direktno zatražiti bespovratna sredstva; kriterijume za odabir za učešće u aktivnostima mobilnosti i u kombinovanim intenzivnim programima određuje visokoobrazovna ustanova na kojoj studiraju odnosno rade.

 

Kvalifikovane zemlje

Za učešće u aktivnostima:

 • sve države članice ili treće zemlje pridružene programu
 • sve treće zemlje koje nisu pridružene programu (za moguće uslove projekata mobilnosti koji su finansirani sredstvima za vanjsku politiku vidjeti odjeljak ove aktivnosti „Dodatne informacije za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku” i „Kvalifikovane zemlje” u dijelu A Programskog vodiča).

 

Broj organizacija učesnica

 

U obrascu za prijavljivanje navodi se jedna organizacija (ona koja podnosi prijavu). To može biti pojedinačna visokoobrazovna ustanova ili koordinator konzorcijuma za mobilnost sa sjedištem u državi članici ili trećoj zemlji pridruženoj programu.

U sprovođenje projekta mobilnosti moraju biti uključene najmanje dvije organizacije (najmanje jedna organizacija koja šalje i najmanje jedna organizacija koja prima). U projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku mora biti uključena najmanje jedna organizacija iz treće zemlje koja nije pridružena programu.

Kad je riječ o kombinovanim intenzivnim programima u okviru projekata mobilnosti finansiranih sredstvima za unutrašnju politiku, osim ustanove koja podnosi prijavu (visokoobrazovna ustanova koja se prijavljuje ili visokoobrazovna ustanova u konzorcijumu za mobilnost koja se prijavljuje), u organizaciju kombinovanog intenzivnog programa tokom sprovođenja moraju biti uključene najmanje dvije visokoobrazovne ustanove iz druge dvije države članice EU i trećih zemalja pridruženih programu.

 

Trajanje projekta

Projekti mobilnosti finansirani sredstvima za unutrašnju politiku: 26 mjeseci

Projekti mobilnosti finansirani sredstvima za vanjsku politiku: 24 ili 36 mjeseci

Kome se podnosi prijava?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija koja se prijavljuje ima sjedište.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C Programskog vodiča.

KRITERIJUMI ZA DODJELU za projekte mobilnosti finansirane sredstvima za vanjsku politiku

Prihvatljivi zahtjevi za bespovratna sredstva (nakon provjere prihvatljivosti) ocjenjuju se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Kvalitet projektnog plana i sporazuma o saradnji (najviše 40 bodova)
 • Relevantnost strategije (najviše 40 bodova)
 • Uticaj i diseminacija (najviše 20 bodova)

PRAVILA FINANSIRANJA I VIŠE INFORMACIJA

Za pravila finansiranja i detaljnije informacije u vezi sa akcijom Međunarodne kreditne mobilnosti u visokom obrazovanju: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide

 

Među-institucionalni sporazum

Često postavljana pitanja za studente i zaposlene u visokom obrazovanju

Često postavljana pitanja za ustanove visokog obrazovanja

Savjeti za ustanove visokog obrazovanja

Brzi referentni vodič za ustanove visokog obrazovanja u partnerskim zemljama

Vodič za korišćenje ugovora o učenju za studiranje

Ugovor o učenju za studije

Vodič za korišćenje ugovora o učenju za praksu

Ugovor o učenju za praksu

 

Najčešće postavljena pitanja o mobilnosti studenata:

 1. Šta je međunarodna kreditna mobilnost?

Kreditna mobilnost može se definisati kao ograničeni period studiranja ili osposobljavanja u inostranstvu (u okviru tekućih studija na matičnoj instituciji) radi dobijanja kredita. Nakon faze mobilnosti, studenti se vraćaju na svoju matičnu instituciju, gdje se krediti priznaju i studenti završavaju svoje studije.

 1. Šta nudi Erasmus+ u kontekstu mobilnosti?

Erasmus+ program nudi širok spektar mogućnosti za studente da studiraju i obave praksu u inostranstvu. Erasmus+ kroz međunarodnu kreditnu mobilnost omogućava i mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja univerziteta.

 1. Na kom nivou studija je moguća mobilnost kroz akciju međunarodne kreditne mobilnosti?

Mobilnost je moguća na nivou osnovnih, magistarskih i doktorskih studija.

 1. Da li mogu da se prijavim za mobilnost na prvoj godini osnovnih studija?

Ne možete se prijaviti za odlazak na mobilnost dok ne završite prvu godinu osnovnih studija, odnosno završena prva godina predstavlja neophodan uslov kako biste konkurisali za učešće u ovom programu razmjene.

 1. Da li mogu da se prijavim za kompletne studije i dobijanje diploma kroz programe međunarodne kreditne mobilnosti? Koliko može da traje mobilnost?

Prijava za kompletne studije nije moguća u okviru međunarodne kreditne mobilnosti. Učešće u međunarodnoj kreditnoj mobilnosti podrazumijeva isključivo razmjenu koja može da traje od 3 do 12 mjeseci u svrhu studija, dok mobilnost u svrhu prakse traje od 2 do 12 mjeseci u okviru jednog studijskog ciklusa. Tokom ovog perioda razmjene studenti polažu ispite na inostranim univerzitetima, koji im se potom priznaju po povratku na matičnu ustanovu visokog obrazovanja.

 1. U kojim zemljama se sprovodi međunarodna kreditna mobilnost?

Međunarodna kreditna mobilnost se realizuje između tzv. “programskih“ i “partnerskih zemalja“. Programske zemlje su one zemlje koje u potpunosti učestvuju u Erasmus+ programu. Da bi to uradile, one formiraju Nacionalne agencije i finansijski doprinose programu. 33 programske zemlje su: 28 država članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija. Partnerske zemlje su sve druge zemlje svijeta.

 1. Gdje su dostupni otvoreni konkursi?

Otvoreni konkursi su dostupni na web stranici Vašeg univerziteta.

 1. Pod kojim uslovima je student kvalifikovan za razmjenu u svrhu studiranja/obavljanja prakse?

Student mora biti upisan na instituciju visokog obrazovanja i pratiti studije koje vode do priznate diplome ili druge priznate kvalifikacije tercijalnog nivoa, kao što su Bachelor, Master, i Doktorat. Vaša institucija mora da se nalazi u jednoj od zemalja koje učestvuju u Erasmus+ mobilnosti za visoko obrazovanje. Kriterijumi odabira za studiranje ili obavljanje pripravničkog staža (traineeship u inostranstvu) za Erasmus+ su definisani od strane vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Kome s univerziteta mogu da se obratim za informacije o otvorenim konkursima u okviru međunarodne kreditne mobilnosti?

Za sve potrebne informacije o uslovima učešća u svakom pojedinačnom konkursu, kao i o nephodnoj dokumentaciji, možete se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju koja se nalazi u okviru Vašeg fakulteta, odnosno univerziteta.

 1. Koji su kriterijumi odabira za učešće u Erasmus+ međunarodnoj kreditnoj mobilnosti i kada mogu da se prijavim za mobilnost?

Da biste učestvovali u Erasmus+ kreditnoj mobilnosti, morate ispuniti kriterijume za kvalifikaciju definisane od strane vaše institucije. Kriterijumi za odabir studenta su, između ostalog: akademski rezultati kandidata, prethodno iskustvo mobilnosti, motivacija, iskustvo u zemlji koja prima itd. Odabir studenata kao i postupak dodjele grantova mora biti pravičan, transparentan, koherentan i dokumentovan, i mora biti stavljen na raspolaganje svim stranama uključenim u proces selekcije. Sve dodatne informacije nalaze se na web stranici vaše institucije za visoko obrazovanje ili njihove kancelarije za međunarodnu saradnju. Za mobilnost možete da se prijavite nakon završene prve godine osnovnih studija.

 1. Da li postoji starosno ograničenje za učešće u bilo kojoj aktivnosti Erasmus+ mobilnosti?

Starosno ograničenje za učešće u aktivnostima Erasmus+ mobilnosti ne postoji. Međutim, morate ispuniti kriterijume odabira za program za koji se prijavljujete, kako su definisane od strane vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Gdje se može studirati ili obaviti praksa u okviru programa Erasmus+?

Počevši od 2015./2016. akademske godine, moguće je studirati na institucijama koje se nalaze u programskim i partnerskim zemljama ukoliko su ove institucije potpisale “međuinstitucionalni sporazum“ sa vašom matičnom institucijom. Da biste znali tačno gdje možete studirati/obaviti praksu, molimo kontaktirajte međunarodnu kancelariju vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Kako mogu znati da li je moj fakultet uključen u program međunarodne kreditne mobilnosti? Koje opcije su dostupne ako moj univerzitet iz partnerske zemlje nema sporazum sa univerzitetom iz programske zemlje?

Bez međuinstitucionalnog sporazuma između oba univerziteta, nećete biti kvalifikovani za kreditnu mobilnost. Međutim, postoje i druge međunarodne mogućnosti u okviru programa Erasmus+, kao što su Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije i Zajednički Doktorati.

 1. Koje dodatne mogućnosti u okviru međunarodne kreditne mobilnosti su na raspolaganju studentima?

Jedna od mogućnosti koje pruža Erasmus+ su i kombinovane i višestruke mobilnosti. Erasmus+ omogućava studentima da studiraju ili obavljaju stručnu praksu kao Erasmus+ studenti više puta, sve dok se poštuje minimalno trajanje za svaku aktivnost i maksimalno trajanje od 12 mjeseci za jedan ciklus studija. Studenti koji prate program dugog ciklusa ili jednog ciklusa kao što je medicina, mogu biti na razmjeni tokom perioda dužeg od 24 mjeseca. To znači da se možete prijaviti na primjer, da studirate u inostranstvu u trajanju od 6 mjeseci, a kasnije obaviti praksu u trajanju od 6 mjeseci u okviru istog studijskog ciklusa (npr. Bachelor stepen). Takođe, mogu se kombinovati obje vrste aktivnosti. Podjele na 4+8 mjeseci, ili 3+3+6 itd. su moguće, ali u svim slučajevima mora se poštovati minimalno trajanje za svaku vrstu aktivnosti (tj. 2 mjeseca za stručnu praksu, 3 mjeseca ili jedan akademski period ili trimestar za studije). Maksimalni rok od 12 mjeseci po ciklusu studija takođe uključuje i prethodno iskustvo sa mobilnošću u okviru prethodnog programa Erasmus–cjeloživotno učenje. Kombinovanje studiranja i obuke u inostranstvu u okviru jedne mobilnosti je nova mogućnost koju nudi Erasmus+. U ovom slučaju, minimalno trajanje je 3 mjeseca (ili jedan akademski period/trimestar), a maksimalno je 12 mjeseci. Ova minimalna i maksimalna trajanja su ista bez obzira na to kako se vrijeme dijeli na obje aktivnosti. Erasmus+ omogućava studentima da studiraju ili obavljaju praksu u inostranstvu više puta, ukoliko se poštuje studijski ciklus od maksimalno 12 mjeseci (tj. do 12 mjeseci na nivou Bachelora uključujući studije kratkog ciklusa, do 12 mjeseci za Master nivo, i do 12 mjeseci na nivou Doktorskih studija). Ako još niste postigli maksimum od 12 mjeseci, ponovo možete studirati ili obaviti praksu u istom ciklusu studija. Ako ste već postigli limit, moći ćete da se prijavite za dodatne studijske periode ili obuke u inostranstvu nakon što diplomirate u sljedećem ciklusu studija. Ne zaboravite da stupite u kontakt sa vašom institucijom visokog obrazovanja pošto je odgovorna za odabir učesnika i može postaviti dodatne kriterijume (npr. dati prednost studentima koji nemaju iskustva sa Erasmus+ programom).

 1. Na koji način se podnosi prijava za učešće u mobilnosti?

Zainteresovani za studije/praksu moraće da se prijave preko svoje matične institucije, bez obzira za koju vrstu aktivnosti mobilnosti su zainteresovani. Kancelarija za međunarodnu saradnju u okviru matične institucije posjeduje sve detalje o uslovima za učešće u aktivnostima koje se odnose na Erasmus+ mobilnost: detalje o procesu selekcije, dokumentima koja treba pripremiti, mjestima na koja možete ići i zahtjeve koji se moraju poštovati tokom perioda boravka u inostranstvu.

 1. Šta je ugovor o učenju, odnosno o obavljanju prakse?

Prije nego što mobilnost započne, institucije koje primaju/ šalju, zajedno sa učesnikom (studentom ili osobljem), moraju se složiti sa aktivnostima koje će učesnik preduzeti tokom perioda mobilnosti. Ugovor o učenju definiše studijski program koji će pratiti student, definiše ciljane ishode učenja i precizira formalne odredbe o priznavanju.

 1. Šta je ugovor o grantu?

Ugovor o grantu utvrđuje finansijsku podršku i ugovore o isplati učesniku (studentu ili osoblju). Za razliku od drugih dokumenata, ugovor se potpisuje između učesnika i institucije programske zemlje. Ugovor se mora potpisati s obje strane prije početka mobilnosti. Erasmus+ grant može se uplatiti učesniku samo kada je ovaj ugovor potpisan. Nacionalna agencija za Erasmus+ i institucija programske zemlje obezbjeđuju Ugovor o grantu.

 1. Kako student zna koje ispite može da polaže?

Prije početka mobilnosti, obavezno je da student obavi razgovor sa prodekanom za nastavu na svom fakultetu, kako bi se dogovorili o ispitima koje bi student mogao da polaže, a koji bi po njegovom povratku bili priznati na matičnoj ustanovi.

 1. Šta garantuje priznavanje ispita nakon povratka sa razmjene?

Student prije odlaska na mobilnost potpisuje ugovor o učenju, koji garantuje priznavanje kredita od strane institucije koja šalje studenta.

 1. Šta se dešava kada se obavi mobilnost i student vrati na matičnu instituciju?

Student nastavlja svoje redovno školovanje.

 1. Šta su Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije?

Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije su integrisani međunarodni studijski programi visokog kvaliteta obima od 60, 90 ili 120 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Programe realizuju međunarodni konzorcijumi insitucija visokog obrazovanja iz različitih zemalja i, gdje je to relevantno, drugi obrazovni i/ili ne-obrazovni partneri sa specifičnom ekspertizom i interesovanjem za studijska područja / stručne oblasti obuhvaćene zajedničkim programom. U konzorcijumu moraju biti najmanje tri institucije visokog obrazovanja iz programskih zemalja. Osim ove tri institucije visokog obrazovanja, mogu biti i dodatne institucije iz programske ili parterske zemlje. Studije se odvijaju u najmanje dvije različite programske zemlje. Dio studija takođe se može održati u instituciji iz partnerske zemlje. Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije pružaju mogućnost stipendija za odlične studente širom svijeta kako bi pokrili putne troškove, troškove učestvovanja i troškove života tokom čitavog trajanja studija.

 1. Kako se prijaviti za Erasmus Mundus zajedničke master programe i koji su kriterijumi za prijavu?

Za Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije morate se prijaviti individualno (prijavljivanje se ne vrši preko Vaše matične ustanove visokog obrazovanja), odnosno direktno kod konzorcijuma koji realizuje studije kako biste saznali više o uslovima učešća. Sve informacije o EM JMD, kao i listu zajedničkih EM JMD programa možete naći na sljedećem website-u: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarshipscatalogue_en

 1. Za koliko Erasmus Mundus Zajedničkih Magistarskih Studija može aplicirati student?

Student može aplicirati za najviše tri programa Erasmus Mundus zajedničkih magistarskih studija u jednoj godini selekcije.

 1. Šta se dobija nakon završetka zajedničkog master programa?

Završetkom EM Zajedničkog master studija dobija se zajednička diploma izdata od strane svih institucija visokog obrazovanja koje su uključene u konzorcijum tog master programa.

 1. Kako se prijavljuju kandidati za doktorske studije koji žele da provedu dio doktorskih studija u inostranstvu?

Kandidati za doktorske studije mogu dobiti podršku kroz Marie Skłodowska-Curie Akcije u okviru programa Horizon 2020.

 1. Kome se obratiti za Marie Skłodowska-Curie stipendije?

Nacionalne kontakt tačke (National Contact Points (NCP) mogu pružiti dodatne informacije. Njihova glavna uloga je usmjeravanje potencijalnih aplikanata u odabiru odgovarajućih vrsta akcija, savjetovanje o administrativnim procedurama i ugovornim pitanjima, pružanje pomoći u pisanju predloga, distribuiranje dokumentacije (obrasci, smjernice, priručnici itd.) i pomoć pri traženju partnera. Njihovi kontakt detalji se mogu naći na H2020 Participant Portal. Više informacija o kursevima i aplikaciji možete pronaći ovdje: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_ compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php Osim Erasmus+, možete pogledati pojedinačne mogućnosti granta za istraživanje, dostupne u okviru akcija Marie-Skłodowska-Curie, dio programa EU za istraživanje “Horizon 2020“.

 

351 Comments

 • September 24, 2023

  Hi, Neat post. There is a problem along with your site in web explorer, may check this… IE nonetheless is the market leader and a good portion of folks will miss your wonderful writing because of this problem.

 • December 4, 2023

  I am not very wonderful with English but I line up this real easygoing to interpret.

 • December 8, 2023

  I truly appreciate this post. I’ve been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thx again!

 • December 11, 2023

  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam feedback? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

 • December 12, 2023

  Hiya, I’m really glad I’ve found this info. Today bloggers publish only about gossips and net and this is actually irritating. A good web site with interesting content, this is what I need. Thank you for keeping this site, I’ll be visiting it. Do you do newsletters? Cant find it.

 • December 13, 2023

  Thanks for your publication. I would like to say that the very first thing you will need to carry out is check if you really need credit score improvement. To do that you simply must get your hands on a duplicate of your credit profile. That should never be difficult, since the government mandates that you are allowed to have one cost-free copy of your credit report on a yearly basis. You just have to consult the right individuals. You can either look at website for that Federal Trade Commission or maybe contact one of the major credit agencies instantly.

 • I have come to understand that fees for online degree professionals tend to be an incredible value. For example a full College Degree in Communication with the University of Phoenix Online consists of Sixty credits from $515/credit or $30,900. Also American Intercontinental University Online offers a Bachelors of Business Administration with a complete school requirement of 180 units and a tariff of $30,560. Online degree learning has made getting your education been so cool because you can certainly earn your degree in the comfort of your dwelling place and when you finish working. Thanks for all tips I have really learned from your web site.

 • December 15, 2023

  hello there and thank you for your information ? I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this web site, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I’m complaining, but slow loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon..

 • December 16, 2023

  I discovered your weblog site on google and check a number of of your early posts. Continue to maintain up the very good operate. I just further up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to studying extra from you in a while!?

 • December 17, 2023

  Many thanks for sharing these kind of wonderful threads. In addition, the ideal travel in addition to medical insurance program can often ease those concerns that come with travelling abroad. A new medical emergency can quickly become too expensive and that’s likely to quickly place a financial impediment on the family finances. Putting in place the ideal travel insurance offer prior to setting off is well worth the time and effort. Thanks a lot

 • December 17, 2023

  Hey there! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same topics? Thanks!

 • December 17, 2023

  What i do not understood is actually how you’re not really much more well-liked than you might be now. You’re very intelligent. You realize thus considerably relating to this subject, produced me personally consider it from a lot of varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

 • December 17, 2023

  I have really noticed that fixing credit activity needs to be conducted with tactics. If not, you will probably find yourself destroying your position. In order to be successful in fixing your credit history you have to make sure that from this moment you pay any monthly expenses promptly prior to their scheduled date. It really is significant given that by not accomplishing that, all other activities that you will decide on to improve your credit rating will not be useful. Thanks for expressing your tips.

 • December 18, 2023

  I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with? I’m having some minor security issues with my latest blog and I’d like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?

 • December 19, 2023

  Güvenilir bir medyum için bizi tercih ediniz, medyum haluk hocamız sizler için elinden geleni yapıyor.

 • December 19, 2023

  En iyi medyumu arıyorsanız hiç çekinmeden medyum hocamızı ziyaret edebilir ve kendisinden bizzat destek alabilirsiniz.

 • December 20, 2023

  Generally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.

 • December 21, 2023

  Almanya köln medyumu haluk yıldız hoca sizlere ne iyi medyum hizmeti veriyor…

 • December 21, 2023

  I have discovered that intelligent real estate agents all around you are Marketing and advertising. They are recognizing that it’s not only placing a sign post in the front property. It’s really in relation to building connections with these dealers who someday will become consumers. So, whenever you give your time and efforts to supporting these vendors go it alone : the “Law associated with Reciprocity” kicks in. Thanks for your blog post.

 • Thanks for the ideas shared on your blog. Yet another thing I would like to convey is that weight-loss is not all about going on a dietary fad and trying to lose as much weight as you’re able in a couple of weeks. The most effective way to burn fat is by having it slowly and gradually and following some basic points which can enable you to make the most from the attempt to drop some weight. You may recognize and be following these tips, but reinforcing expertise never does any damage.

 • December 23, 2023

  There are definitely a lot of particulars like that to take into consideration. That is a great point to convey up. I offer the ideas above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you deliver up where a very powerful factor shall be working in honest good faith. I don?t know if best practices have emerged round issues like that, but I’m certain that your job is clearly recognized as a good game. Each girls and boys really feel the influence of only a second?s pleasure, for the rest of their lives.

 • December 25, 2023

  Avrupa’nın en güvenilir medyum hocalarından medyum haluk yıldız hocamız siz değerli kardeşlerimize yardım eli uzatıyor.

 • Another thing I’ve noticed is the fact that for many people, poor credit is the reaction of circumstances beyond their control. For instance they may have been saddled having an illness so that they have large bills for collections. It would be due to a work loss or inability to work. Sometimes divorce process can truly send the financial situation in the undesired direction. Thank you for sharing your ideas on this site.

 • December 26, 2023

  Avrupa’nın en iyi tanınan medyum hocalarından medyum haluk yıldız hocamız siz değerli kardeşlerimize yardım eli uzatıyor.

 • December 27, 2023

  Youre so cool! I dont suppose Ive read something like this before. So good to seek out any individual with some authentic ideas on this subject. realy thanks for starting this up. this website is one thing that’s wanted on the web, somebody with slightly originality. useful job for bringing something new to the internet!

 • medyum
  December 29, 2023

  Tütsüler hakkında bilinmeyen ne varsa sizlerle en güzel yorumları tütsü çeşitleri sizlerle.

 • December 29, 2023

  okmark your blog and check again here frequently. I am quite sure I?ll learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 • December 29, 2023

  xyandanxvurulmus.Ns7Er5xgxtej

 • December 29, 2023

  xbunedirloooo.wvXxPGlqtytI

 • December 30, 2023

  inhauler xyandanxvurulmus.7j9zItb78GtP

 • Wow, marvelous weblog format! How lengthy have you ever been blogging for? you made running a blog glance easy. The entire look of your website is fantastic, as smartly as the content!

 • December 30, 2023

  I’ve been surfing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It?s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 • January 3, 2024

  Medyumlar hakkında bilinmeyenler neler sizler için araştırdık ve karar verdik.

 • January 3, 2024

  I have recently started a blog, the info you offer on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.

 • January 4, 2024

  Güvenilir Medyumlar hakkında bilinmeyenler neler sizler için araştırdık ve karar verdik.

 • January 4, 2024

  I do not even know the way I finished up right here, but I assumed this post was once great. I do not understand who you might be but certainly you’re going to a well-known blogger in the event you are not already 😉 Cheers!

 • January 5, 2024

  Useful info. Lucky me I discovered your web site by chance, and I’m stunned why this twist of fate didn’t came about earlier! I bookmarked it.

 • January 5, 2024

  Gerçek Medyumlar hakkında bilinmeyenler neler sizler için araştırdık ve karar verdik.

 • Thanks for your article. It is quite unfortunate that over the last ten years, the travel industry has already been able to to take on terrorism, SARS, tsunamis, bird flu virus, swine flu, along with the first ever true global economic downturn. Through it all the industry has proven to be solid, resilient as well as dynamic, discovering new approaches to deal with difficulty. There are continually fresh challenges and the possiblility to which the field must again adapt and react.

 • January 6, 2024

  Avrupanın en iyi medyumlarının hakkında bilinmeyenler neler sizler için araştırdık ve karar verdik.

 • January 7, 2024

  I love what you guys tend to be up too. This type of clever work and exposure! Keep up the fantastic works guys I’ve included you guys to my own blogroll.

 • January 8, 2024

  Hey would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good web hosting provider at a reasonable price? Kudos, I appreciate it!

 • January 9, 2024

  I have not checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last several posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 • January 10, 2024

  İletişim: +49 157 59456087 Aşk büyüsü, Bağlama büyüsü, Gideni geri getirme büyüsü gibi çalışmalar hakkında en iyi medyum hoca.

 • January 10, 2024

  Today, taking into consideration the fast chosen lifestyle that everyone is having, credit cards get this amazing demand in the economy. Persons from every area of life are using the credit card and people who aren’t using the credit card have prepared to apply for one. Thanks for expressing your ideas in credit cards.

 • January 10, 2024

  I appreciate, cause I found just what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 • January 11, 2024

  Almanya’nın en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 11, 2024

  I really love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m trying to create my own site and want to find out where you got this from or just what the theme is named. Many thanks!

 • January 12, 2024

  Everything is very open with a precise description of the challenges. It was really informative. Your site is very helpful. Thank you for sharing.

 • January 12, 2024

  Great blog you have got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays. I truly appreciate people like you! Take care!!

 • January 12, 2024

  Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog centered on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 • January 12, 2024

  Good post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read through content from other authors and practice a little something from other websites.

 • January 12, 2024

  I cherished as much as you’ll obtain performed right here. The comic strip is attractive, your authored subject matter stylish. nevertheless, you command get bought an nervousness over that you would like be delivering the following. sick indisputably come more previously once more since exactly the similar just about a lot ceaselessly inside case you defend this hike.

 • January 12, 2024

  I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i’m glad to convey that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed. I such a lot without a doubt will make certain to don’t omit this web site and give it a glance on a constant basis.

 • January 13, 2024

  I like this web site very much so much good info .

 • January 13, 2024

  The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to learn, however I really thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can repair if you happen to werent too busy in search of attention.

 • January 13, 2024

  It’s hard to come by educated people on this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 • January 13, 2024

  Great article! We are linking to this great post on our site. Keep up the great writing.

 • January 13, 2024

  I wanted to thank you for this very good read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new things you post…

 • January 13, 2024

  Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!

 • January 13, 2024

  One thing I’d really like to say is car insurance termination is a horrible experience and if you’re doing the proper things as a driver you will not get one. Some people do are sent the notice that they have been officially dropped by their particular insurance company they have to fight to get more insurance after having a cancellation. Affordable auto insurance rates are frequently hard to get after the cancellation. Having the main reasons pertaining to auto insurance termination can help owners prevent sacrificing one of the most vital privileges readily available. Thanks for the concepts shared through your blog.

 • January 13, 2024

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am going through issues with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anybody getting identical RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!

 • January 14, 2024

  Almanya’nın en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 14, 2024

  There’s certainly a lot to know about this subject. I really like all of the points you’ve made.

 • January 14, 2024

  I blog quite often and I truly appreciate your information. This article has really peaked my interest. I am going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 • January 14, 2024

  It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without a doubt donate to this outstanding blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to new updates and will share this website with my Facebook group. Talk soon!

 • January 14, 2024

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am going through problems with your RSS. I don’t understand why I am unable to subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!

 • January 14, 2024

  Hello, I think your blog could be having internet browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, great website!

 • January 15, 2024

  Very nice post. I definitely love this website. Keep it up!

 • January 15, 2024

  Everyone loves it when people get together and share opinions. Great site, stick with it.

 • January 15, 2024

  I want to to thank you for this excellent read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have you bookmarked to look at new stuff you post…

 • Right here is the right webpage for anyone who wishes to understand this topic. You realize a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been discussed for ages. Excellent stuff, just wonderful.

 • Hi would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 • January 15, 2024

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Thank you.

 • January 15, 2024

  It’s hard to come by experienced people about this subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 • January 15, 2024

  I love reading an article that will make men and women think. Also, many thanks for allowing me to comment.

 • January 16, 2024

  Spot on with this write-up, I actually believe this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the advice.

 • January 16, 2024

  Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am going through problems with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone who knows the solution will you kindly respond? Thanx!!

 • January 16, 2024

  Having read this I believed it was rather enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

 • January 17, 2024

  This excellent website certainly has all of the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 • January 17, 2024

  After exploring a few of the articles on your web site, I seriously like your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and tell me what you think.

 • January 17, 2024

  Very good article. I’m dealing with a few of these issues as well..

 • January 17, 2024

  Güven veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 17, 2024

  Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 • January 17, 2024

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up and the rest of the website is also really good.

 • January 17, 2024

  Güven veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 17, 2024

  Hello there! This blog post could not be written much better! Going through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he will have a very good read. Thank you for sharing!

 • Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks Nevertheless I’m experiencing challenge with ur rss . Don?t know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting similar rss problem? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 • January 17, 2024

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Cheers!

 • I just like the helpful information you provide in your articles. I?ll bookmark your weblog and take a look at once more here frequently. I’m relatively certain I?ll be informed many new stuff right here! Good luck for the following!

 • I’m impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something not enough men and women are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

 • January 18, 2024

  Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 18, 2024

  There is certainly a great deal to learn about this issue. I really like all the points you have made.

 • It?s actually a great and useful piece of info. I am satisfied that you just shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 • January 18, 2024

  Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 18, 2024

  I conceive you have mentioned some very interesting details, appreciate it for the post.

 • January 18, 2024

  An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this subject here on your website.

 • January 19, 2024

  I like it when individuals get together and share ideas. Great website, stick with it.

 • Hi! I could have sworn I’ve visited this blog before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 • January 19, 2024

  There’s certainly a great deal to learn about this issue. I like all of the points you made.

 • January 19, 2024

  This site was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thanks!

 • January 19, 2024

  Thanks for sharing superb informations. Your site is so cool. I am impressed by the details that you?¦ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What an ideal site.

 • I truly love your site.. Excellent colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own website and want to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Kudos!

 • I was pretty pleased to uncover this web site. I wanted to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have you book marked to look at new things on your website.

 • January 20, 2024

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having difficulties with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else getting identical RSS issues? Anyone who knows the solution can you kindly respond? Thanx.

 • January 20, 2024

  Hamburg’da Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • You’ve made some decent points there. I looked on the web to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 • January 20, 2024

  The next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, nonetheless I genuinely thought you would have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you could fix if you were not too busy seeking attention.

 • I must thank you for the efforts you’ve put in writing this website. I really hope to view the same high-grade content from you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉

 • January 20, 2024

  Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I may revisit yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help others.

 • You are so interesting! I don’t suppose I’ve read something like that before. So great to find somebody with some genuine thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This website is one thing that is needed on the internet, someone with a bit of originality.

 • January 20, 2024

  This is a topic that’s near to my heart… Thank you! Where can I find the contact details for questions?

 • January 20, 2024

  Wonderful work! This is the type of information that should be shared around the internet. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

 • January 20, 2024

  Spot on with this write-up, I actually believe that this site needs far more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information.

 • Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am encountering problems with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anybody having the same RSS issues? Anyone who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 • January 20, 2024

  When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service? Thank you.

 • January 21, 2024

  Hi, I do believe this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will return once again since i have book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help others.

 • January 21, 2024

  Berlin’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 21, 2024

  I wanted to thank you for this good read!! I certainly loved every little bit of it. I have you bookmarked to check out new stuff you post…

 • January 21, 2024

  Bremen’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 21, 2024

  There is certainly a lot to find out about this issue. I love all of the points you have made.

 • January 21, 2024

  Excellent blog you have got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays. I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 • January 21, 2024

  of course like your web site however you have to test the spelling on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the reality nevertheless I will definitely come back again.

 • January 21, 2024

  That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read post!

 • January 21, 2024

  The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read, but I truly thought you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you were not too busy searching for attention.

 • January 22, 2024

  Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 22, 2024

  This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read article.

 • January 22, 2024

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am going through issues with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot join it. Is there anybody getting identical RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanx.

 • January 22, 2024

  It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I wish to read more things about it!

 • January 22, 2024

  After looking at a number of the blog articles on your blog, I seriously like your way of blogging. I added it to my bookmark website list and will be checking back soon. Please visit my web site as well and let me know how you feel.

 • January 22, 2024

  May I simply say what a comfort to uncover a person that actually knows what they’re discussing over the internet. You certainly know how to bring a problem to light and make it important. More people should check this out and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular given that you surely have the gift.

 • January 22, 2024

  Next time I read a blog, Hopefully it won’t fail me as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I truly thought you would have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something you can fix if you were not too busy looking for attention.

 • January 22, 2024

  Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 22, 2024

  Hello there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent blog.

 • January 23, 2024

  Spot on with this write-up, I absolutely think this website needs much more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!

 • January 23, 2024

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am experiencing troubles with your RSS. I don’t know why I cannot subscribe to it. Is there anyone else having the same RSS issues? Anybody who knows the solution will you kindly respond? Thanks!

 • p2e
  January 23, 2024

  Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get nearly anything done.

 • January 23, 2024

  Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 23, 2024

  This is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Thank you for sharing this one. A must read post!

 • Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that make the biggest changes. Thanks for sharing!

 • January 23, 2024

  This article is a breath of fresh air! The author’s distinctive perspective and insightful analysis have made this a truly fascinating read. I’m thankful for the effort he has put into creating such an enlightening and provocative piece. Thank you, author, for sharing your wisdom and igniting meaningful discussions through your exceptional writing!

 • May I simply just say what a relief to uncover somebody that really understands what they’re talking about online. You definitely realize how to bring a problem to light and make it important. More people really need to check this out and understand this side of the story. I was surprised that you’re not more popular since you definitely possess the gift.

 • January 23, 2024

  I needed to thank you for this fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it. I have you bookmarked to look at new things you post…

 • January 23, 2024

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thanks for providing these details.

 • January 24, 2024

  After looking into a handful of the blog posts on your site, I honestly appreciate your way of writing a blog. I book marked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please check out my web site as well and let me know how you feel.

 • January 24, 2024

  Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was definitely informative. Your website is very useful. Many thanks for sharing!

 • January 24, 2024

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know the reason why I am unable to subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!

 • January 24, 2024

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Cheers.

 • It’s hard to come by knowledgeable people on this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 • January 24, 2024

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and interesting, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I found this in my search for something relating to this.

 • January 24, 2024

  I’m amazed, I must say. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I’m very happy that I found this in my hunt for something regarding this.

 • January 24, 2024

  Good information. Lucky me I came across your website by accident (stumbleupon). I have book-marked it for later.

 • January 24, 2024

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Appreciate it!

 • January 25, 2024

  This is the right web site for anybody who really wants to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been written about for ages. Excellent stuff, just great.

 • January 25, 2024

  After checking out a few of the blog articles on your website, I really like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site as well and let me know your opinion.

 • January 25, 2024

  Hello there, I found your blog via Google while searching for a related topic, your site came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 • Everything is very open with a clear description of the issues. It was definitely informative. Your site is extremely helpful. Thanks for sharing!

 • January 25, 2024

  I really love your site.. Pleasant colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own website and would like to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Kudos!

 • January 25, 2024

  Your style is so unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this site.

 • January 25, 2024

  I couldn’t refrain from commenting. Exceptionally well written.

 • January 25, 2024

  You are so cool! I don’t believe I’ve truly read through something like that before. So wonderful to discover someone with original thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with some originality.

 • January 26, 2024

  I seriously love your blog.. Very nice colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own site and would love to know where you got this from or just what the theme is called. Cheers.

 • January 26, 2024

  I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 • January 26, 2024

  I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I really hope to check out the same high-grade content from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own website now 😉

 • January 26, 2024

  I like reading an article that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment.

 • January 26, 2024

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative. I?m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 • January 26, 2024

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I am very happy I found this in my hunt for something regarding this.

 • January 27, 2024

  Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile.

 • January 27, 2024

  After looking into a handful of the blog articles on your site, I truly like your technique of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know your opinion.

 • January 27, 2024

  I was able to find good information from your content.

 • January 27, 2024

  I’ve really noticed that credit score improvement activity should be conducted with techniques. If not, you may find yourself destroying your rank. In order to grow into success fixing your credit history you have to take care that from this minute you pay your monthly costs promptly in advance of their slated date. It is really significant given that by never accomplishing that, all other methods that you will decide to use to improve your credit rank will not be successful. Thanks for expressing your thoughts.

 • January 27, 2024

  I enjoy reading through an article that will make people think. Also, many thanks for allowing for me to comment.

 • January 27, 2024

  Aw, this was a very good post. Taking the time and actual effort to create a really good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t seem to get nearly anything done.

 • January 27, 2024

  Almanya’da Güven veren Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 27, 2024

  Wow! I’m in awe of the author’s writing skills and talent to convey complex concepts in a straightforward and precise manner. This article is a true gem that merits all the praise it can get. Thank you so much, author, for offering your expertise and offering us with such a valuable resource. I’m truly appreciative!

 • January 28, 2024

  A fascinating discussion is worth comment. There’s no doubt that that you should publish more on this subject matter, it might not be a taboo subject but generally people don’t speak about these topics. To the next! Best wishes!

 • January 28, 2024

  I’m very happy to uncover this great site. I want to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely savored every little bit of it and i also have you book marked to look at new things in your web site.

 • January 28, 2024

  Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always interesting to read articles from other writers and use a little something from their web sites.

 • January 28, 2024

  I blog quite often and I genuinely thank you for your information. This great article has truly peaked my interest. I’m going to take a note of your website and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed too.

 • January 28, 2024

  This site really has all the info I wanted about this subject and didn’t know who to ask.

 • January 29, 2024

  Almanya berlinde Güven veren Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 29, 2024

  I’m excited to uncover this website. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely liked every part of it and I have you book marked to check out new information on your web site.

 • January 29, 2024

  Everything is very open with a really clear explanation of the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 • January 29, 2024

  I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you develop this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own website and want to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Thank you!

 • January 29, 2024

  Almanya hmaburg Güven veren Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 29, 2024

  I blog quite often and I genuinely thank you for your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your Feed as well.

 • January 29, 2024

  I think that is one of the most important info for me. And i am glad reading your article. However should observation on few general issues, The web site taste is great, the articles is truly nice : D. Excellent job, cheers

 • January 29, 2024

  Güven veren Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 29, 2024

  I blog often and I truly appreciate your information. This article has really peaked my interest. I’m going to take a note of your site and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 • January 30, 2024

  This is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read article!

 • January 30, 2024

  Hiya! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you are interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 • January 30, 2024

  Right here is the right web site for everyone who hopes to find out about this topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been discussed for many years. Wonderful stuff, just great.

 • January 30, 2024

  Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 30, 2024

  Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be useful to read through articles from other writers and practice a little something from their websites.

 • January 31, 2024

  you’re really a good webmaster. The website loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Also, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic job on this topic!

 • ak
  January 31, 2024

  Good site you have here.. It’s difficult to find high quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 • January 31, 2024

  Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • January 31, 2024

  I blog frequently and I seriously thank you for your information. The article has really peaked my interest. I will bookmark your site and keep checking for new details about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 • January 31, 2024

  You ought to take part in a contest for one of the most useful sites on the web. I’m going to recommend this web site!

 • January 31, 2024

  Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort to create a very good article… but what can I say… I procrastinate a lot and never manage to get nearly anything done.

 • That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise information… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 • February 1, 2024

  Good post! We will be linking to this particularly great content on our website. Keep up the great writing.

 • February 1, 2024

  Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • February 2, 2024

  Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • February 2, 2024

  It is really a great and helpful piece of info. I?m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 • February 3, 2024

  Can I just say what a comfort to uncover a person that actually knows what they are discussing on the web. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. More and more people must check this out and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular since you surely have the gift.

 • February 3, 2024

  You need to be a part of a contest for one of the best websites online. I will highly recommend this website!

 • February 4, 2024

  Güvenilir en iyi Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 • I blog frequently and I really appreciate your content. Your article has truly peaked my interest. I’m going to bookmark your website and keep checking for new details about once a week. I opted in for your RSS feed as well.

 • February 5, 2024

  I have learned some important matters through your site post. One other stuff I would like to mention is that there are lots of games available on the market designed in particular for preschool age youngsters. They involve pattern acceptance, colors, wildlife, and styles. These generally focus on familiarization in lieu of memorization. This makes children engaged without having the experience like they are studying. Thanks

 • Thanks for the recommendations shared on the blog. Yet another thing I would like to say is that fat loss is not about going on a dietary fads and trying to reduce as much weight as possible in a few days. The most effective way to shed weight is by taking it gradually and following some basic points which can help you to make the most out of your attempt to shed weight. You may learn and be following some of these tips, nonetheless reinforcing expertise never affects.

 • February 7, 2024

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more clear from this post. I’m very glad to see such wonderful information being shared freely out there.

 • February 8, 2024

  After checking out a number of the blog posts on your web site, I truly appreciate your technique of writing a blog. I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please check out my web site as well and let me know how you feel.

 • February 9, 2024

  An impressive share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little research on this. And he in fact bought me dinner because I discovered it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your website.

 • February 9, 2024

  That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate info… Appreciate your sharing this one. A must read article!

 • February 10, 2024

  The very next time I read a blog, Hopefully it does not fail me as much as this particular one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually believed you would probably have something interesting to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could possibly fix if you weren’t too busy searching for attention.

 • February 10, 2024

  Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read through content from other authors and practice a little something from other web sites.

 • Queens Nails
  February 10, 2024

  Excellent website. A lot of helpful information here. I?m sending it to several buddies ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you to your effort!

 • February 10, 2024

  magnificent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector don’t notice this. You must continue your writing. I’m confident, you have a great readers’ base already!

 • February 11, 2024

  Thank you, I have recently been looking for facts about this topic for ages and yours is the best I have discovered so far.

 • Next time I read a blog, I hope that it won’t disappoint me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read, but I genuinely thought you would probably have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you can fix if you were not too busy searching for attention.

 • February 11, 2024

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I believe that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo subject but generally people don’t talk about such topics. To the next! Many thanks!

 • February 12, 2024

  Great information. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon). I have saved it for later.

 • February 13, 2024

  I was just looking for this information for some time. After 6 hours of continuous Googleing, at last I got it in your website. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this kind of informative sites in top of the list. Generally the top websites are full of garbage.

 • February 13, 2024

  There’s definately a great deal to learn about this topic. I love all the points you’ve made.

 • February 13, 2024

  I believe that is among the so much vital information for me. And i’m satisfied studying your article. However should remark on few normal things, The site taste is great, the articles is actually nice : D. Excellent activity, cheers

 • February 14, 2024

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

 • February 14, 2024

  Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and the rest of the site is extremely good.

 • February 14, 2024

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Many thanks!

 • February 14, 2024

  I appreciate, cause I found just what I was looking for. You’ve ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 • February 15, 2024

  Howdy! I could have sworn I’ve been to your blog before but after browsing through many of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 • February 15, 2024

  I have observed that online education is getting common because attaining your college degree online has developed into a popular solution for many people. A lot of people have definitely not had an opportunity to attend a regular college or university yet seek the raised earning potential and career advancement that a Bachelor’s Degree affords. Still other folks might have a college degree in one course but want to pursue a thing they now have an interest in.

 • February 15, 2024

  I have to thank you for the efforts you have put in writing this blog. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal blog now 😉

 • February 16, 2024

  Great article! We are linking to this great content on our site. Keep up the great writing.

 • February 16, 2024

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thank you for supplying these details.

 • February 16, 2024

  Thanks for your handy post. Through the years, I have come to understand that the actual symptoms of mesothelioma are caused by your build up associated fluid between the lining in the lung and the chest cavity. The disease may start inside chest vicinity and distribute to other parts of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma cancer include weight reduction, severe breathing trouble, nausea, difficulty taking in food, and inflammation of the neck and face areas. It really should be noted that some people existing with the disease usually do not experience every serious indicators at all.

 • February 16, 2024

  I needed to thank you for this great read!! I absolutely loved every bit of it. I have you book marked to look at new stuff you post…

 • February 16, 2024

  Hi there! I could have sworn I’ve visited this web site before but after browsing through a few of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m definitely delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back regularly!

 • February 17, 2024

  It?s really a nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 • February 17, 2024

  I absolutely love your site.. Great colors & theme. Did you develop this amazing site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my very own website and want to know where you got this from or what the theme is called. Many thanks.

 • February 17, 2024

  After checking out a few of the blog articles on your web site, I honestly like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please visit my website too and let me know how you feel.

 • February 18, 2024

  I’m not sure why but this blog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 • February 18, 2024

  ラブドール 賢明なTPEセックス人形とシリコーンセックス人形の違い

 • February 18, 2024

  Everything is very open with a precise clarification of the challenges. It was truly informative. Your site is very helpful. Thank you for sharing.

 • February 18, 2024

  I’m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that’s both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough people are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my hunt for something regarding this.

 • February 18, 2024

  Thanks for these pointers. One thing I also believe is that credit cards featuring a 0 interest often lure consumers with zero monthly interest, instant approval and easy internet balance transfers, nonetheless beware of the real factor that will void your 0 easy streets annual percentage rate plus throw one out into the terrible house in no time.

 • February 19, 2024

  May I simply just say what a comfort to find somebody that actually knows what they’re talking about on the web. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people ought to check this out and understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular given that you most certainly have the gift.

 • February 19, 2024

  You’re so awesome! I do not suppose I’ve truly read through a single thing like that before. So good to find another person with a few genuine thoughts on this issue. Really.. thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with some originality.

 • February 19, 2024

  Usually I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite nice post.

 • February 20, 2024

  After looking over a handful of the articles on your site, I honestly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and tell me how you feel.

 • Davdidillip
  February 20, 2024

  Aviator Spribe казино играть демо
  Clearly, many thanks for the help in this question.
  Добро пожаловать в захватывающий мир авиаторов! Aviator – это увлекательная игра, которая позволит вам окунуться в атмосферу боевых действий на небе. Необычные графика и захватывающий сюжет сделают ваше путешествие по воздуху неповторимым.

  Попробуйте свою удачу в игре Aviator Spribe казино играть по стратегии и зарабатывайте деньги!
  Aviator игра позволит вам почувствовать себя настоящим пилотом. Вам предстоит совершить невероятные маневры, выполнять сложные задания и сражаться с противниками. Улучшайте свой самолет, чтобы быть готовым к любым ситуациям и становиться настоящим мастером.
  Основные особенности Aviator краш игры:
  1. Реалистичная графика и физика – благодаря передовой графике и реалистичной физике вы почувствуете себя настоящим пилотом.
  2. Разнообразные режимы игры и миссии – в Aviator краш игре вы сможете выбрать различные режимы игры, такие как гонки, симулятор полетов и захватывающие воздушные бои. Кроме того, каждая миссия будет предлагать свои собственные вызовы и задачи.
  3. Улучшение и модернизация самолетов – в игре доступны различные модели самолетов, которые можно покупать и улучшать. Вы сможете устанавливать новое оборудование, улучшать двигательность и мощность своего самолета, а также выбирать различные варианты окраски и декорации.
  Aviator краш игра – это возможность испытать себя в роли авиатора и преодолеть все сложности и опасности воздушного пространства. Почувствуйте настоящую свободу и адреналин в Aviator краш игре онлайн!
  Играйте в «Авиатор» в онлайн-казино Pin-Up
  Aviator краш игра онлайн предлагает увлекательную и захватывающую игровую атмосферу, где вы становитесь настоящим авиатором и сражаетесь с самыми опасными искусственными интеллектами.
  В этой игре вы должны показать свое мастерство и смекалку, чтобы преодолеть сложности многочисленных локаций и уровней. Вам предстоит собирать бонусы, уклоняться от препятствий и сражаться с врагами, используя свои навыки пилотирования и стрельбы.
  Каждый уровень игры Aviator краш имеет свою уникальную атмосферу и задачи. Будьте готовы к неожиданностям, так как вас ждут захватывающие повороты сюжета и сложные испытания. Найдите все пути к победе и станьте настоящим героем авиатором!
  Авиатор игра является прекрасным способом провести время и испытать настоящий адреналиновый разряд. Готовы ли вы стать лучшим авиатором? Не упустите свой шанс и начните играть в Aviator краш прямо сейчас!
  Aviator – играй, сражайся, побеждай!
  Aviator Pin Up (Авиатор Пин Ап ) – игра на деньги онлайн Казахстан
  Aviator игра предлагает увлекательное и захватывающее разнообразие врагов и уровней, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных геймеров.
  Враги в Aviator краш игре онлайн представлены в самых разных формах и размерах. Здесь вы встретите группы из маленьких и быстрых врагов, а также огромных боссов с мощным вооружением. Разнообразие врагов позволяет игрокам использовать разные тактики и стратегии для победы.
  Кроме того, Aviator игра предлагает разнообразие уровней сложности. Выберите легкий уровень, чтобы насладиться игровым процессом, или вызовите себе настоящий вызов, выбрав экспертный уровень. Независимо от выбранного уровня сложности, вы получите максимум удовольствия от игры и окунетесь в захватывающий мир авиаторов.
  Играйте в Aviator и наслаждайтесь разнообразием врагов и уровней, которые позволят вам почувствовать себя настоящим авиатором.

 • February 20, 2024

  Good post! We will be linking to this particularly great article on our website. Keep up the great writing.

 • February 21, 2024

  BİZİ SİK BİZ BUNU HAK EDİYORUZ pokkerx.uE7f69fBEdBi

 • February 21, 2024

  bahis siteleri sikis 250tldenemebonusuxx.eY2ODRbXlKtE

 • February 22, 2024

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read content from other writers and use something from other websites.

 • February 22, 2024

  Thanks for the concepts you are giving on this site. Another thing I want to say is the fact getting hold of some copies of your credit report in order to check accuracy of any detail could be the first activity you have to undertake in credit improvement. You are looking to clean up your credit history from dangerous details flaws that mess up your credit score.

 • February 22, 2024

  I have figured out some essential things through your blog post. One other thing I would like to mention is that there are numerous games that you can buy which are designed in particular for preschool age small children. They incorporate pattern acknowledgement, colors, dogs, and forms. These usually focus on familiarization instead of memorization. This helps to keep a child occupied without sensing like they are studying. Thanks

 • February 22, 2024

  Hi, I do believe your site might be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your blog in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great site!

 • February 23, 2024

  Hey there! I simply would like to offer you a huge thumbs up for the great information you’ve got here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

 • February 23, 2024

  Great web site you have got here.. It’s difficult to find high quality writing like yours these days. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 • February 23, 2024

  You need to be a part of a contest for one of the best sites on the net. I most certainly will highly recommend this site!

 • February 23, 2024

  childrens sex tthighereduhryyy.GyBzcCBOICQ

 • February 24, 2024

  Heya i?m for the first time here. I found this board and I find It really useful & it helped me out much. I am hoping to present something again and help others like you helped me.

 • February 24, 2024

  bookmarked!!, I like your blog!

 • February 24, 2024

  This is a topic which is near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 • February 24, 2024

  We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with useful info to paintings on. You’ve performed a formidable job and our whole group will likely be thankful to you.

 • February 24, 2024

  Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon on a daily basis. It’s always interesting to read through articles from other authors and practice something from their web sites.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”