National Erasmus + Office +382 20 223 087

Najčešće postavljena pitanja o mobilnosti studenata

 

 1. Šta je međunarodna kreditna mobilnost?

Kreditna mobilnost može se definisati kao ograničeni period studiranja ili osposobljavanja u inostranstvu (u okviru tekućih studija na matičnoj instituciji) radi dobijanja kredita. Nakon faze mobilnosti, studenti se vraćaju na svoju matičnu instituciju, gdje se krediti priznaju i studenti završavaju svoje studije.

 1. Šta nudi Erasmus+ u kontekstu mobilnosti?

Erasmus+ program nudi širok spektar mogućnosti za studente da studiraju i obave praksu u inostranstvu. Erasmus+ kroz međunarodnu kreditnu mobilnost omogućava i mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja univerziteta.

 1. Na kom nivou studija je moguća mobilnost kroz akciju međunarodne kreditne mobilnosti?

Mobilnost je moguća na nivou osnovnih, magistarskih i doktorskih studija.

 1. Da li mogu da se prijavim za mobilnost na prvoj godini osnovnih studija?

Ne možete se prijaviti za odlazak na mobilnost dok ne završite prvu godinu osnovnih studija, odnosno završena prva godina predstavlja neophodan uslov kako biste konkurisali za učešće u ovom programu razmjene.

 1. Da li mogu da se prijavim za kompletne studije i dobijanje diploma kroz programe međunarodne kreditne mobilnosti? Koliko može da traje mobilnost?

Prijava za kompletne studije nije moguća u okviru međunarodne kreditne mobilnosti. Učešće u međunarodnoj kreditnoj mobilnosti podrazumijeva isključivo razmjenu koja može da traje od 3 do 12 mjeseci u svrhu studija, dok mobilnost u svrhu prakse traje od 2 do 12 mjeseci u okviru jednog studijskog ciklusa. Tokom ovog perioda razmjene studenti polažu ispite na inostranim univerzitetima, koji im se potom priznaju po povratku na matičnu ustanovu visokog obrazovanja.

 1. U kojim zemljama se sprovodi međunarodna kreditna mobilnost?

Međunarodna kreditna mobilnost se realizuje između tzv. “programskih“ i “partnerskih zemalja“. Programske zemlje su one zemlje koje u potpunosti učestvuju u Erasmus+ programu. Da bi to uradile, one formiraju Nacionalne agencije i finansijski doprinose programu. 33 programske zemlje su: 28 država članica EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija. Partnerske zemlje su sve druge zemlje svijeta.

 1. Gdje su dostupni otvoreni konkursi?

Otvoreni konkursi su dostupni na web stranici Vašeg univerziteta.

 1. Pod kojim uslovima je student kvalifikovan za razmjenu u svrhu studiranja/obavljanja prakse?

Student mora biti upisan na instituciju visokog obrazovanja i pratiti studije koje vode do priznate diplome ili druge priznate kvalifikacije tercijalnog nivoa, kao što su Bachelor, Master, i Doktorat. Vaša institucija mora da se nalazi u jednoj od zemalja koje učestvuju u Erasmus+ mobilnosti za visoko obrazovanje. Kriterijumi odabira za studiranje ili obavljanje pripravničkog staža (traineeship u inostranstvu) za Erasmus+ su definisani od strane vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Kome s univerziteta mogu da se obratim za informacije o otvorenim konkursima u okviru međunarodne kreditne mobilnosti?

Za sve potrebne informacije o uslovima učešća u svakom pojedinačnom konkursu, kao i o nephodnoj dokumentaciji, možete se obratiti Kancelariji za međunarodnu saradnju koja se nalazi u okviru Vašeg fakulteta, odnosno univerziteta.

 1. Koji su kriterijumi odabira za učešće u Erasmus+ međunarodnoj kreditnoj mobilnosti i kada mogu da se prijavim za mobilnost?

Da biste učestvovali u Erasmus+ kreditnoj mobilnosti, morate ispuniti kriterijume za kvalifikaciju definisane od strane vaše institucije. Kriterijumi za odabir studenta su, između ostalog: akademski rezultati kandidata, prethodno iskustvo mobilnosti, motivacija, iskustvo u zemlji koja prima itd. Odabir studenata kao i postupak dodjele grantova mora biti pravičan, transparentan, koherentan i dokumentovan, i mora biti stavljen na raspolaganje svim stranama uključenim u proces selekcije. Sve dodatne informacije nalaze se na web stranici vaše institucije za visoko obrazovanje ili njihove kancelarije za međunarodnu saradnju. Za mobilnost možete da se prijavite nakon završene prve godine osnovnih studija.

 1. Da li postoji starosno ograničenje za učešće u bilo kojoj aktivnosti Erasmus+ mobilnosti?

Starosno ograničenje za učešće u aktivnostima Erasmus+ mobilnosti ne postoji. Međutim, morate ispuniti kriterijume odabira za program za koji se prijavljujete, kako su definisane od strane vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Gdje se može studirati ili obaviti praksa u okviru programa Erasmus+?

Počevši od 2015./2016. akademske godine, moguće je studirati na institucijama koje se nalaze u programskim i partnerskim zemljama ukoliko su ove institucije potpisale “međuinstitucionalni sporazum“ sa vašom matičnom institucijom. Da biste znali tačno gdje možete studirati/obaviti praksu, molimo kontaktirajte međunarodnu kancelariju vaše institucije visokog obrazovanja.

 1. Kako mogu znati da li je moj fakultet uključen u program međunarodne kreditne mobilnosti? Koje opcije su dostupne ako moj univerzitet iz partnerske zemlje nema sporazum sa univerzitetom iz programske zemlje?

Bez međuinstitucionalnog sporazuma između oba univerziteta, nećete biti kvalifikovani za kreditnu mobilnost. Međutim, postoje i druge međunarodne mogućnosti u okviru programa Erasmus+, kao što su Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije i Zajednički Doktorati.

 1. Koje dodatne mogućnosti u okviru međunarodne kreditne mobilnosti su na raspolaganju studentima?

Jedna od mogućnosti koje pruža Erasmus+ su i kombinovane i višestruke mobilnosti. Erasmus+ omogućava studentima da studiraju ili obavljaju stručnu praksu kao Erasmus+ studenti više puta, sve dok se poštuje minimalno trajanje za svaku aktivnost i maksimalno trajanje od 12 mjeseci za jedan ciklus studija. Studenti koji prate program dugog ciklusa ili jednog ciklusa kao što je medicina, mogu biti na razmjeni tokom perioda dužeg od 24 mjeseca. To znači da se možete prijaviti na primjer, da studirate u inostranstvu u trajanju od 6 mjeseci, a kasnije obaviti praksu u trajanju od 6 mjeseci u okviru istog studijskog ciklusa (npr. Bachelor stepen). Takođe, mogu se kombinovati obje vrste aktivnosti. Podjele na 4+8 mjeseci, ili 3+3+6 itd. su moguće, ali u svim slučajevima mora se poštovati minimalno trajanje za svaku vrstu aktivnosti (tj. 2 mjeseca za stručnu praksu, 3 mjeseca ili jedan akademski period ili trimestar za studije). Maksimalni rok od 12 mjeseci po ciklusu studija takođe uključuje i prethodno iskustvo sa mobilnošću u okviru prethodnog programa Erasmus–cjeloživotno učenje. Kombinovanje studiranja i obuke u inostranstvu u okviru jedne mobilnosti je nova mogućnost koju nudi Erasmus+. U ovom slučaju, minimalno trajanje je 3 mjeseca (ili jedan akademski period/trimestar), a maksimalno je 12 mjeseci. Ova minimalna i maksimalna trajanja su ista bez obzira na to kako se vrijeme dijeli na obje aktivnosti. Erasmus+ omogućava studentima da studiraju ili obavljaju praksu u inostranstvu više puta, ukoliko se poštuje studijski ciklus od maksimalno 12 mjeseci (tj. do 12 mjeseci na nivou Bachelora uključujući studije kratkog ciklusa, do 12 mjeseci za Master nivo, i do 12 mjeseci na nivou Doktorskih studija). Ako još niste postigli maksimum od 12 mjeseci, ponovo možete studirati ili obaviti praksu u istom ciklusu studija. Ako ste već postigli limit, moći ćete da se prijavite za dodatne studijske periode ili obuke u inostranstvu nakon što diplomirate u sljedećem ciklusu studija. Ne zaboravite da stupite u kontakt sa vašom institucijom visokog obrazovanja pošto je odgovorna za odabir učesnika i može postaviti dodatne kriterijume (npr. dati prednost studentima koji nemaju iskustva sa Erasmus+ programom).

 1. Na koji način se podnosi prijava za učešće u mobilnosti?

Zainteresovani za studije/praksu moraće da se prijave preko svoje matične institucije, bez obzira za koju vrstu aktivnosti mobilnosti su zainteresovani. Kancelarija za međunarodnu saradnju u okviru matične institucije posjeduje sve detalje o uslovima za učešće u aktivnostima koje se odnose na Erasmus+ mobilnost: detalje o procesu selekcije, dokumentima koja treba pripremiti, mjestima na koja možete ići i zahtjeve koji se moraju poštovati tokom perioda boravka u inostranstvu.

 1. Šta je ugovor o učenju, odnosno o obavljanju prakse?

Prije nego što mobilnost započne, institucije koje primaju/ šalju, zajedno sa učesnikom (studentom ili osobljem), moraju se složiti sa aktivnostima koje će učesnik preduzeti tokom perioda mobilnosti. Ugovor o učenju definiše studijski program koji će pratiti student, definiše ciljane ishode učenja i precizira formalne odredbe o priznavanju.

 1. Šta je ugovor o grantu?

Ugovor o grantu utvrđuje finansijsku podršku i ugovore o isplati učesniku (studentu ili osoblju). Za razliku od drugih dokumenata, ugovor se potpisuje između učesnika i institucije programske zemlje. Ugovor se mora potpisati s obje strane prije početka mobilnosti. Erasmus+ grant može se uplatiti učesniku samo kada je ovaj ugovor potpisan. Nacionalna agencija za Erasmus+ i institucija programske zemlje obezbjeđuju Ugovor o grantu.

 1. Kako student zna koje ispite može da polaže?

Prije početka mobilnosti, obavezno je da student obavi razgovor sa prodekanom za nastavu na svom fakultetu, kako bi se dogovorili o ispitima koje bi student mogao da polaže, a koji bi po njegovom povratku bili priznati na matičnoj ustanovi.

 1. Šta garantuje priznavanje ispita nakon povratka sa razmjene?

Student prije odlaska na mobilnost potpisuje ugovor o učenju, koji garantuje priznavanje kredita od strane institucije koja šalje studenta.

 1. Šta se dešava kada se obavi mobilnost i student vrati na matičnu instituciju?

Student nastavlja svoje redovno školovanje.

 1. Šta su Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije?

Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije su integrisani međunarodni studijski programi visokog kvaliteta obima od 60, 90 ili 120 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). Programe realizuju međunarodni konzorcijumi insitucija visokog obrazovanja iz različitih zemalja i, gdje je to relevantno, drugi obrazovni i/ili ne-obrazovni partneri sa specifičnom ekspertizom i interesovanjem za studijska područja / stručne oblasti obuhvaćene zajedničkim programom. U konzorcijumu moraju biti najmanje tri institucije visokog obrazovanja iz programskih zemalja. Osim ove tri institucije visokog obrazovanja, mogu biti i dodatne institucije iz programske ili parterske zemlje. Studije se odvijaju u najmanje dvije različite programske zemlje. Dio studija takođe se može održati u instituciji iz partnerske zemlje. Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije pružaju mogućnost stipendija za odlične studente širom svijeta kako bi pokrili putne troškove, troškove učestvovanja i troškove života tokom čitavog trajanja studija.

 1. Kako se prijaviti za Erasmus Mundus zajedničke master programe i koji su kriterijumi za prijavu?

Za Erasmus Mundus Zajedničke Master Studije morate se prijaviti individualno (prijavljivanje se ne vrši preko Vaše matične ustanove visokog obrazovanja), odnosno direktno kod konzorcijuma koji realizuje studije kako biste saznali više o uslovima učešća. Sve informacije o EM JMD, kao i listu zajedničkih EM JMD programa možete naći na sljedećem website-u: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/library/scholarshipscatalogue_en

 1. Za koliko Erasmus Mundus Zajedničkih Magistarskih Studija može aplicirati student?

Student može aplicirati za najviše tri programa Erasmus Mundus zajedničkih magistarskih studija u jednoj godini selekcije.

 1. Šta se dobija nakon završetka zajedničkog master programa?

Završetkom EM Zajedničkog master studija dobija se zajednička diploma izdata od strane svih institucija visokog obrazovanja koje su uključene u konzorcijum tog master programa.

 1. Kako se prijavljuju kandidati za doktorske studije koji žele da provedu dio doktorskih studija u inostranstvu?

Kandidati za doktorske studije mogu dobiti podršku kroz Marie Skłodowska-Curie Akcije u okviru programa Horizon 2020.

 1. Kome se obratiti za Marie Skłodowska-Curie stipendije?

Nacionalne kontakt tačke (National Contact Points (NCP) mogu pružiti dodatne informacije. Njihova glavna uloga je usmjeravanje potencijalnih aplikanata u odabiru odgovarajućih vrsta akcija, savjetovanje o administrativnim procedurama i ugovornim pitanjima, pružanje pomoći u pisanju predloga, distribuiranje dokumentacije (obrasci, smjernice, priručnici itd.) i pomoć pri traženju partnera. Njihovi kontakt detalji se mogu naći na H2020 Participant Portal. Više informacija o kursevima i aplikaciji možete pronaći ovdje: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_ compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php Osim Erasmus+, možete pogledati pojedinačne mogućnosti granta za istraživanje, dostupne u okviru akcija Marie-Skłodowska-Curie, dio programa EU za istraživanje “Horizon 2020“.

 

 

 

1 Comment

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”