National Erasmus + Office +382 20 223 087

Moduli

Žan Mone moduli predstavljaju kratak program nastave (ili kurs) u oblasti studija Evropske unijena ustanovama visokog obrazovanja u trajanju od tri godine.

Svaki modul mora da predloži najmanje 40 časova nastave po akademskoj godini. Nastavni časovi uključuju časove direktnog kontakta u kontekstu grupnih predavanja, seminare, mentorstva i mogu uključiti sve navedno u formatu učenja na daljinu ali ne uključuju pojedinačna predavanja.

Moduli mogu biti usmjereni na jednu posebnu disciplinu ili biti multidicsiplinarni u pristupu i u tom smislu zahtijevaju angažovanost, odnosno doprinos više profesora i eksperata.

Erasmus+  podržava Žan Mone module sa ciljem da: 

  • Promovišu istraživanje i prvo nastavno iskustvo za mlade istraživače i naučnike i praktičare u pogledu pitanja koja se odnose na Evropsku uniju;
  • Podstaknu objavljivanje i diseminaciju rezultata akademskog istraživanja;

foster the publication and dissemination of the results of academic research;

  • Kreiraju interes u EU i stvore osnovu za buduće stubove Evopskog znanja, posebno u partnerskim zemljama;
  • podstaknu uvođenje  predmeta Evropske unije u studije koje nijesu u vezi sa EU.
  • pruže kurseve koji su ciljno napravljeni u odnosu na specifična EU pitanja relevantna za svršene studente u njihovom profesionalnom životu.

Žan Mone modul ojačava i stavlja focus na  nastavu o EU pitanjima u kurikulima koji su do sada imali samo ograničene sadržaje u vezi sa EU pitanjima.

Oni takođe daju činjenice i znanja o Evropskoj uniji širokom spektru učenika i zinteresovanih građana.

Do 20% budžeta namijenjenog za podršku Modulima će biti dato Žan Mone Modulima čiji su koordinatori stekli stepen Doktora nauka u posljednjih pet godina. Ova mjera ima za cilj da  podrži mlade istraživače da započnu svoje akademske karijere.

Aplikacije za Žan Mone module se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

2 Comments

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”