National Erasmus + Office +382 20 223 087

Mladi

OTVOREN POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA IZGRADNJU KAPACITETA U OBLASTI MLADIH

 

Projekti jačanja kapaciteta su projekti međunarodne saradnje zasnovani na multilateralnim partnerstvima organizacija aktivnih u oblasti mladih u zemljama učesnicama u programu i trećim zemljama koje nisu pridružene programu. Cilj ovih projekata je unaprijeđivanje međunarodne saradnje i dijaloga o politikama u oblasti mladih i neformalnog učenja kao pokretač održivog socioekonomskog razvoja i dobrobiti mladih i njihovih organizacija.

 

CILJEVI AKTIVNOSTI

 • unaprijeđenje kapaciteta organizacija koje se bave mladima izvan formalnog obrazovanja
 • promovisanje aktivnosti neformalnog učenja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu, posebno za mlade s manjim mogućnostima, u cilju poboljšanja nivoa kompetencija i aktivnog učešća mladih u društvu
 • pružanje podrške razvoju rada s mladima u trećim zemljama koje nisu pridružene programu kako bi se poboljšao kvalitet i priznavanje
 • unaprijeđenje razvoja, istraživanja i pokretanja programa mobilnosti u svrhu neformalnog učenja u trećim zemljama koje nisu pridružene programu
 • pružanje doprinosa sprovođenju strategije EU za mlade (2019. – 2027.), uključujući 11 evropskih ciljeva za mlade
 • unaprijeđivanje saradnje među različitim regijama svijeta kroz sprovođenje zajedničkih inicijativa
 • poboljšanje sinergije i komplementarnosti s formalnim obrazovnim sistemima i/ili tržištem rada

 

TEMATSKE OBLASTI / POSEBNI CILJEVI

Prijedlozi treba da budu usmjereni na jedno ili više sledećih tematskih područja:

 • političko djelovanje i dijalog sa donosiocima odluka
 • uključivanje mladih s manjim mogućnostima
 • demokratija, vladavina prava i vrijednosti
 • osnaživanje/angažman/zapošljavanje mladih
 • mir i pomirenje nakon sukoba
 • životna sredina i klima
 • borba protiv diskriminacije i rodna ravnopravnost
 • digitalne i preduzetničke vještine

 

AKTIVNOSTI

Predložene aktivnosti moraju biti direktno povezane s opštim i posebnim ciljevima aktivnosti, tj. moraju odgovarati jednom ili više prethodno navedenih tematskih oblasti i moraju biti detaljno opisane u opisu projekta koji obuhvata cijeli period sprovođenja. Takođe, u kontekstu ove međunarodne aktivnosti na globalnom nivou projektne aktivnosti moraju biti usmjerene na izgradnju i jačanje kapaciteta organizacija mladih i mladih, prvenstveno u trećim zemljama koje nisu pridružene programu koje aktivnost obuhvata.

Primjeri aktivnosti:

 • razvoj alata i metoda za društveni i stručni razvoj osoblja koje radi s mladima i razvoj trenera
 • razvoj neformalnih metoda učenja, posebno onih koje podstiču sticanje/poboljšanje kompetencija, uključujući vještine medijske pismenosti
 • stvaranje novih oblika praktičnog učenja i simulacije situacija iz stvarnog života u društvu
 • stvaranje novih oblika rada s mladima, posebno strateška primjena otvorenog i fleksibilnog učenja, virtuelne saradnje, otvorenih obrazovnih sadržaja i bolje iskorišćavanje potencijala IKT-a
 • organizacija događanja/seminara/radionica/razmjene dobre prakse u svrhu saradnje, umrežavanja, informisanja i uzajamnog učenja
 • organizacija aktivnosti mobilnosti za mlade i/ili osobe koje rade s mladima kako bi se testirali alati i metode razvijeni u okviru partnerstva.

Aktivnosti mobilnosti moraju biti sekundarne u odnosu na glavne ciljeve aktivnosti i moraju biti ključne za postizanje tih ciljeva.

 

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Organizacije koje mogu biti uključene kao koordinatori:

Nevladine organizacije (uključujući evropske nevladine organizacije za mlade i nacionalna vijeća mladih) koje su aktivne u oblasti mladih – javna tijela na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou. Organizacija se prijavljuje u ime svih organizacija učesnica uključenih u projekat i mora imati sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu, a ispunjava uslove za učešće u ovoj aktivnosti.

Koje vrste organizacija su kvalifikovane za učešće u projektu?

Svaka organizacija, javna ili privatna, sa svojim povezanim subjektima (ako postoje), koja radi s mladima ili za mlade izvan formalnog okruženja i ima sjedište u državi članici EU ili trećoj zemlji pridruženoj programu ili trećoj zemlji koja nije pridružena programu iz regija 1 i 3 (vidjeti odjeljak „kvalifikovane zemlje” u dijelu A ovog vodiča). Takve organizacije mogu, na primjer, biti:

 • neprofitne organizacije, udruženja, nevladine organizacije (uključujući evropske nevladine organizacije za mlade)
 • nacionalna vijeća mladih
 • javna tijela na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou
 • obrazovne ustanove ili naučni instituti
 • fondacije

Mogu biti uključena javna ili privatna preduzeća (mala, srednja ili velika), uključujući socijalna preduzeća. Stoga, iako je ova aktivnost prije svega usmjerena na udruženja, nevladine organizacije i uopšteno neprofitne organizacije, profitne organizacije mogu biti uključene ako se dokaže da to doprinosi dodatoj vrijednosti projekta. Međutim, u cilju izgradnje kapaciteta, zadaci koji se odnose na koordinaciju moraju biti ograničeni na neprofitne organizacije.

 

Broj i profil organizacija učesnica

Projekti izgradnje kapaciteta transnacionalni su i uključuju najmanje jednu organizaciju iz dvije zemlje države članice EU i/ili treće zemlje pridružene programu i dvije organizacije iz najmanje jedne kvalifikovane zemlje koja nije pridružena programu (tj. najmanje četiri organizacije iz najmanje tri zemlje). Broj organizacija iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih programu ne smije biti veći od broja organizacija iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

 

Podnošenje projektnih prijedloga

Projekti izgradnje kapaciteta mogu trajati 1, 2 ili 3 godine. Trajanje projekta se mora odabrati u fazi prijavljivanja, u zavisnosti od cilja projekta i predviđenih aktivnosti.

Prijava se podnosi Evropskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu u Briselu, a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 7. april 2022. godine.

 

Finansijska sredstva

Iznos finansijskih sredstava koja se dodjeljuju po projektu iznosi najmanje 100 000 EUR, a najviše 300 000 EUR.

Detaljnije informacije o ovom pozivu možete pronaći na stranici 317 programskog vodiča

 

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”