National Erasmus + Office +382 20 223 087

Erasmus+: Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja

Erasmus+: Projekti izgradnje kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja nadograđuju se na  uspjehe prethodnih programa Alfa, Edu-link i Tempus, i čiji su ciljevi: 

 • Podrška modernizaciji, dostupnosti i internacionalizaciji visokog obrazovanja u partnerskim zemljama;
 • Promovisanje saradnje između programskih zemalja i kvalifikovanih /prihvatljivih partnerskih zemalja (kao i između prihvatljivih partnerskih zemalja međusobno);
 • Promovisanje dobrovoljnog približavanja sa kretanjima u visokom obrazovanju u EU;
 • Promovisanje kontakata između ljudi, interkulturalne svijeti i razumijevanja.

 Šta podržavaju ovi projekti

Projekti izgradnje kapaciteta su transnacionalni projekti saradnje, zasnovani na multilateralnim partnerstvima, prvenstveno između ustanova visokog obrazovanja iz programskih i partnerskih zemalja.

Zajednički projekti djeluju na mikro nivou i namijenjeni su posebno ustanovama visokog obrazovanja u partnerskim zemljama koje mogu da učestvuju u Programu.

Oni su usmjereni na modernizaciju i reformu ustanova visokog obrazovanja kroz aktivnosti kao što su:

 • Razvijanje novih kurikuluma ili unapređivanje postojećih;
 • Unapređivanje sistema upravljanja i menadžmenta;
 • Izgradnja odnosa između ustanova visokog obazovanja i društveno-ekonomskih aktera.

 Strukturni projekti djeluju na makro nivou i usmjereni su na nacionalne sisteme i politike visokog obrazovanja u partnerskim zemljama. Oni uključuju aktivnosti kao što su:

 • Modernizacija politika, upravljanja i menadžmenta sistema visokog obrazovanja;
 • Jačanje odnosa između sistema visokog obrazovanja i šireg društveno-ekonomskog okruženja.

Projekti mogu uključiti, kada je to od značaja, i nevladine organizacije, mala i srednja preduzeća i sve druge organizacije koje imaju vezu sa ustanovama visokog obrazovanja.

 Ko može biti korisnik projekata

 U fokusu pojekata izgradnje kapaciteta su prije svega same ustanove visokog obrazovanja. Ipak, akademsko i administrativno osoblje na ustanovama visokog brazovanja, studenti i javne administracije i državni organi (kao što su Ministarstva) mogu biti korisnici ovih projekata.

 Vremenski raspored

Konkurs za Erasmus+ projekte u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju će biti objavljen na jesen 2014. godine. Nakon toga će biti dostupan i programski vodič za ove projekte.

 Kakva podrška je dostupna

Grant je namijenjen podršci sljedećim troškovima u vezi sa implementacijom projekta:

 • Troškovimaosoblja
 • Putnim troškovima i troškovima boravka
 • Troškovima opreme
 • Ostalim direktnim i indirektnim troškovima.

 Ko se može prijavljivati

Sljedeći tipovi organizacija mogu aplicirati za grant:

 • Ustanove visokog obrazovanja
 • Udruženja ili organizacije ustanova visokog orazovanja
 • Samo za Strukurne projekte: pravno priznate nacionalne ili međunarodne organizacije rektora, nastavnika ili studenata sa sjedištem u programskoj ili partnerskoj zemlji .

 Ova organizacija aplicira u ime svih organizacija koje učestvuju u projektu.

 Kako se vrši odabir aplikacija

Sve projekne prijedloge ocjenjuje Izvršna agencija, isključivo na osnovu kriterijuma koji se propisuju konkursom.

 Ocjenjivanje podrazumijeva:

 • formalnu provjeru kako bi se  potvrdilo da li su poštovani kriterijumi prihvatljivosti i isključenja;
 • vrednovanje kvaliteta da bi se ocijenilo do koje mjere su organizacije koje učestvuju ispunile kriterijume selekcije i da li projekat ispunjava kriterijume za dodjelu granta. Ovo ocjenjivanje kvaliteta se sprovodi uz podršku nezavisnih eksperata.

Kvalitet prihvatljiih aplikacija će se ocjenjivati na osnovu sljedećih kriterijuma:

 1. Značaj projekta
 2. Kvalitet plana projekta i implementacije
 3. Kvalitet projektnog tima i dogovora o saradnji
 4. Impakt nemam adekvatnu rijec za ovo osim opisno, diseminacija i održivost

 Šta se dešava ukoliko aplikacije budu izabrane

Sve aplikacije će primiti pisano obavještenje o ishodu procedure selekcije kao i povratnu informaciju o ocjeni njihove aplikacije.

Za aplikacije koje su izabrane za finansiranje od strane EU, EACEA će kontaktirati aplikante u slučaju da se bude zahtijevala bilo koja dalja radnja prije dodjele ugovora.

EACEA će pripremiti ugovor o grantu sa detaljnim uslovima i nivou finansiranja.

Sve dodatne informacije će biti dostupne u vrijeme objavljivanja konkursa.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”