National Erasmus + Office +382 20 223 087

Nacionalni i regionalni prioriteti u okviru Erasmus + programa – KA2 Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju – Konkurs za 2020. godinu (EAC/A02/2019)

Nacionalni prioriteti su utvrđeni u bliskoj konsultaciji između EU Delegacija i Ministarstava odgovornih za visoko obrazovanje u partnerskim zemljama.

Regionalni prioriteti su utvrđeni od strane Evropske komisije na osnovu prioriteta i ciljeva EU spoljne politike sa regionima partnerskih zemalja, kako je određeno u njenim regionalnim strateškim dokumentima koji se odnose na različitet instrumente finansiranja. Oni se primjenjuju na sve prihvatljive regione u okviru akcije Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju.

U zavisnosti od zemalja uklučenih u projekat, nacionalni, regionalni ili cross cutting prioriteti mogu biti utvrđeni za obje kategorije projekata ( Zajednički projekti i strukturne mjere). U tom slučaju projekti treba da pokažu kako i u kolikoj mjeri su usklđeni sa ovim prioritetima. Projekti koji ne ispunjavaju nacionalne, regionalne ili cross cutting prioritete neće biti predloženi za finansiranje.

Postoje tri kategorije nacionalnih i regionalnih prioriteta, koje pokrivaju sljedeće oblasti:

  • Razvoj kurikuluma
  • Unapređenje upravljanja i operativnosti ustanova visokog obrazovanja
  • Razvoj sektora visokog obrazovanja u okviru društva u cjelini

Nacionalni projekti (projekti koji uključuju ustanove iz samo jedne partnerske zemlje) moraju biti u skladu sa nacionalnim prioritetetima zemlje.

Regionalni (multi-country) projekti, tj. projekti koji uključuju ustanove iz najmanje dvije prihvatljive partnerske zemlje, moraju poštovati regionalne prioritete ili ako je relevantno nacionalne prioritete partnerskih zemalja koje učestvuju u projektu. To znači da tema projekta mora biti navedena kao regionalni prioritet za svaku od partnerskih zemalja koje učestvuju u projektu, ili tema projekta mora biti navedena  kao nacionalni prioritet za svaku od partnerskih zemalja koja učestvuje u projektu. Prednost se daje projektima koji obrađuju predmetne oblasti koje su ile nedovoljno pokrivene prethodnim ili postojećim projektima i koji uključuju ustanove visokog obrazovanja iz partnerskih zemalja koje nijesu bile korisnice ili su imale ograničeno učešće u ovom programu kao i programima iz prethodne generacije.

Listu nacionalnih prioriteta za Crnu Goru i regionalnih prioriteta za zapadni Balkan za konkurs za 2020. godinu (EAC/A02/2019) možete pronaći na sljedećem linku.

Listu nacionalnih prioriteta za sve partnerske zemlje i regione za konkurs za 2020. godinu (EAC/A02/2019) u okviru Erasmus + programa – KA2 akcija Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju možete pronaći na sljedećem linku.

Listu regionalnih  prioriteta za sve partnerske zemlje i regione za konkurs za 2020. godinu (EAC/A02/2019) u okviru Erasmus + programa – KA2 akcija Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju možete pronaći na sljedećem linku.

Objašnjenje prioriteta možete pronaći na linku.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”