National Erasmus + Office +382 20 223 087

O Erasmus Mundus programu

Opšti cilj Erasmus Mundus programa je promovisanje Evropskog visokog obrazovanja, poboljšanje i povećanje perspektivnosti studenata i promovisanje interkulturalnog razumijevanja kroz saradnju sa trećim zemljama, u skladu sa ciljevima spoljne politike EU a u cilju doprinošenja održivom razvoju visokog obrazovanja u trećim zemljama.

Posebni ciljevi programa su:

— promovisanje strukturne saradnje između ustanova visokog obrazovanja i  povećanje kvaliteta u visokom obrazovanju sa dodatno izraženim Evropskim vrijednostima, privlačnim u Evropskoj uniji i izvan njenih granica,u cilju stvaranja centara izvrsnosti.

— doprinos uzajamnom obogaćivanju društava razvijanjem kvalifikacija žena/muškaraca, tako da oni posjeduju odgovarajuće vještine, posebno u pogledu tržišta rada, da su bez predrasuda i posjeduju međunarodno iskustvo kroz promovisanje mobilnosti za najtalentovanije studente i profesore iz trećih zemalja da stiču kvalifikacije i/ili iskustvo u Evropskoj uniji i za najtalentovanije evropske studente i profesore prema trećim zemljama.

— doprinos razvoju ljudskih resursa kapaciteta za međunarodnu saradnju ustanova visokog obrazovanja iz trećih zemalja kroz povećanje tokova mobilnosti između Evropske unije i trećih zemalja.

— poboljšanje pristupačnost i povećanje profila i vidljivosti Evropskog visokog obrazovanja širom svijeta kao i privlačnosti za državljane trećih zemalja i građane EU.

 Erasmus Mundus program obuhvata tri akcije:

 Akcija 1: Sprovođenje zajednikih programa na master (Akcija 1A) i doktorskom (Akcija1B) nivou i dodjela pojedinačnih stipendija za učešće u ovim programima;

Akcija 2: Erasmus Mundus partnerstva;

Akcija 3: Promocija Evropskog visokog obrazovanja.

Akcija 1 — Erasmus Mundus zajednički programi

Ova akcija ima za cilj uspostavljanje saradnje između ustanova visokog obrazovanja i akademskog osoblja u Evropi i trećim zemljama u cilju stvaranja polova izvrsnosti i obezbjeđivanja visoko obučenih ljudskih resursa. Sastoji se od dvije pod-akcije:

— Akcija 1A — Erasmus Mundus Master kursevi (EMMCs) i

— Akcija 1B — Erasmus Mundus zajednički doktorati (EMJDs)

Cilj pod-akcija je da podrže postiplomske programe  izvandrednog kvaliteta, zajednički razvijene od strane konzorcijuma Evropskih i, gdje je relevantno, Univerziteta iz trećih zemalja i da mogu doprinijeti povećanju zapaženosti i privlačnosti sektora visokog obrazovanja u Evropi. Ovakvi zajednički programi moraju uključiti mobilnost između univerziteta u konzorcijima i voditi dodjeljivanju priznatih zajedničkih, dvostranih ili višestranih dipoma/stepena.

Akcija 2 — Erasmus Mundus Partnerstva

Cilj ove akcije je uspostavljanje strukturne saradnje između ustanova visokog obrazovanja iz Evrope i trećih zemalja kroz promociju mobilnosti na svim nivoima studija za studente (dodiplomce i master), doktorske kandidate, istraživače, profesore i administrativno osoblje (svi regioni i geografski lotovi ne mogu biti uključeni u sve vrste tokova mobilnosti).

Akcija 2 obezbjeđuje:

  • Podršku za uspostavljanje partnerske saradnje između evropskih utanova visokog obrazovanja i ustanova visokog obrazovanja iz ciljnih trećih zemalja/teritorija s ciljem organizovanja i sprovođenja strukturnih pojedinačnih aranžmana mobilnosti između partnera iz Evrope trećih zemalja/teritorija.
  • Stipendije različite dužine – u zavisnosti od prioriteta definisanih za odnosne treće zemlje i teritorije, nivoa studija ili posebno dogovorenih aranžmana u okviru partnerstva – za pojedince iz Evrope i trećih zemalja/teritorija (studente, naučnike, istraživače, stručnjake).

Akcija 2 – Erasmus Mundus Partnerstva je podijeljena u dva stranda:

—    Erasmus Mundus Akcija 2 — STRAND 1 — Partnerstva sa zemljama pokrivenim ENPI, DCI, EDF i IPA instrumentima (nekadašnji prozor za spoljnu saradnju)

— Erasmus Mundus Akcija 2 — STRAND 2 — Partnerstva sa zemljama i teritorijama koje pokriva Instrument za industrijalizovane zemlje (ICI).

Akcija 3 — Promocija evropskog visokog obrazovanja

Ova akcija ima za cilj promovisanje evropskog visokog obrazovanja kroz mjer povećanja njegove privlačnosti, profila, imidža, primijetnosti i pristupačnosti. Akcija 3 obezbjeđuje podršku transnacionalnim inicijativama, studijama, projektima, događajima i drugim aktivnostima u vezi sa međunarodnom dimenzijom svih aspekata visokog obrazovanja. Ove uključuju promociju, pristupačnost, osiguranje kvaliteta, priznavanje kredita, priznavanje evropskih kvalifikacija u inostranstvu i uzajamno priznavanje kvalifikacija sa trećim zemljama, razvoj kurikuluma, mobilnost, kvalitet usluga isl.

Aktivnosti akcije 3 mogu imati razne forme( konferencije, seminari, radionice, studije, analize, pilot projekti, nagrade,međunarodne mreže, izrada materijala za objavljivanje razvoj informacionih, komunikacionih i tehnoloških sredstava) i mogu se održavati bilo gdje u svijetu.

Vodič za Erasmus Mundus program i odgovarajući aplikacioni formulari za sve tri akcije su dostupni na sledećem linku:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”