National Erasmus + Office +382 20 223 087

Monitoring projekata

Tempus politika monitoringa projekata utvrđuje tri glavne funkcije monitoringa u zavisnosti od toga kad i kako je monitoring preduzet. Te funkcije su:

Preventivna, tzv. preventivni monitoring: sprovodi se u prvoj polovini trajanja projekta. Glavni ciljevi su upoznavanje korisnika sa  pravilima i procedurama i davanje savjeta za sprečavanje budućih teškoća i prepreka, pregled ciljeva, prioriteta, metodologije i planiranih aktivnosti, raspravljanje i provjera primijenjenih procedura, njihove relevantnosti i  adekvatnosti posebno za finansijski menadžment.

Savjetodavnatzv. savjetodavni monitoring: sprovodi se u drugoj polovini trajanja projekta. Glavni ciljevi su davanje preporuka i savjeta za praćenje sprovođenje projekta, provjera nivoa sprovođenja projektnih aktivnosti, obezbjeđivanje pravilnog i efikasnog upravljanja Tempus grantom.

Kontrolna, tzv. kontrolni monitoring: sprovodi se nakon završetka projekta. Glavni ciljevi su fx15Formula 21 ayak kokusu limon hapı solea xls medical iştah azaltıcı sesli chat antakya biber hapıocjenjivanje rezultata projekta, njihovog uticaja i održivosti i utvrđivanje najboljih praksi. Takođe može služiti za provjeru finansijskih i računovodstvenih aspekata u vezi sa  korišćenjem granta.

Postoje dva aspekta monitoring, tj. praćenja projekata. Prvi aspekt je direktan kontakt sa partnerima u projektu. Drugi aspekt je praćenje, tj. monitoring posjeta kroz desk monitoring. Izvještaj sa monitoringa je glavni učinak monitoringa, koji sastavlja Nacionalna Tempus kancelarija i dostavlja ga  službeniku Izvršne agencije, koji je odgovoran za konkretni projekat.

 

Tempus je u svojoj politici monitoringa postavio sledeće kvantitativne ciljeve:

  • 2/3 tekućih projekata treba da se prati godišnje;
  • 100% projekata treba da budu podvrgnuti preventivnom monitoringu;
  • 70% projekata treba da bude podvrgnuto savjetodavnom monitoringu;
  • 30% projekata treba da bude praćeno nakon njihovog završetka (kontrolni monitoring);
  • Svaki projekat treba da bude posjećen u prosjeku dva puta.

Projekti se prate od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu umjetnosti kulturu (P10  Unit), Nacionalnih Tempus kancelarija i od DG DEVCO eksperata (spoljni monitoring u okviru rezultatski orjentisanog monitoringa koji je komplementaran sa P10 unutrašnjom politikom monitoringa).

Posebni kriterijumi za utvrđivanje projekata koji će biti praćeni od osoblja  Izvršne agencije su sledeći:

  • Projekti koordinirani po prvi put od ustanova visokog obrazovanja sa sjedištem u partnerskim zemljama;
  • Veličina granta;
  • Problematični projekti na koje je ukazano sa strane desk monitoringa;
  • Odgovarajući balans između projekata strukturnih mjera i zajedničkih projekata;
  • Period od najmanje šest mjeseci između dvije monitoring posjete u istoj zemlji.

Glavni nalazi monitoring posjeta

Postoji pet kriterija koji se ocjenjuju tokom praćenja projekata. To su sledeći kriteriji: relevantnost i kvalitet projekta, efikasnost, efektivnost, uticaj i potencijalna održivost.

Glavna pitanja u pogledu relevantnosti vezani su za mjeru do koje se projektni ciljevi i pitanja i dalje odnose na potrebe, problem i pitanja u partnerskim zemljama i na logiku intervencije, izvodljivosti i fleksibilnosti projekta.

Efikasnost se odnosi na kapacitete projekta da proizvede rezultate uz razumne troškove. Od monitoringa se traži da ocijeni koliko dobro su sredstva i aktivnosti pretvorene u rezultate i koliki je kvalitet rezultata postignut.

Efektivnost se mjeri uzimajući u obzir doprinos rezultata projekta u postizanju ciljeva projekta.

Uticaj se definiše kao efekat projekta na njegovo šire okruženje i njegov doprinos postizanju ukupnih ciljeva projekta kao i na pozitivne promjene na različitim nivoima.

Održivost se odnosi na vjerovatnoću produžavanja koristi i rezultata koje je projekat proizveo i nakon prestanka spoljne podrške.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”