National Erasmus + Office +382 20 223 087

ŽAN MONE

ŽAN MONE

U okviru novog Erasmus+ programa, Žan Mone akcije imaju za cilj promovisanje izuzetnosti u nastavi i istraživanju u oblasti studija Evropske unije širom svijeta.

Ove akcije takođe imaju za cilj podsticanje dijaloga između akademske zajednice širom svijeta i kreatora politika, posebno u cilju unapređenja upravljanja EU politikama.

Ključne aktivnosti uključuju kurseve, istraživanja, konferencije i publikacije u oblasti EU studija.

Studije Evropske unije obuhvataju studije o Evropi u cjelini sa posebnim naglaskom na proces Evropske integracije u njegovim unutrašnjim i spoljašnjim aspektima. Disciplina takođe pokriva ulogu EU u globalnom svijetu i u promovisanju aktivnog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura.

Žan Mone katedre, Centri izvrsnosti, Moduli, Političke debate sa akademskim svijetom i Podrška akademskim institucijama ili pratećim aktivnostima čine dio Opšteg konkursa za projekte i detaljno su opisane u  Programskom vodiču.

 EACEA takođe upravlja aktivnostima  šest imenovanih/određenih korisnika koji sprovode cilj opštih interesa Unije. Ovi korisnici su:

 • Akademija evropskog prava
 • Evropski koledž
 • Evropska agencija za razvoj u posebnim obrazovnim potrebama
 • Međunarodni centar za usavršavanje
 • Evropski institut za javnu upravu i
 • Evropski Univerzitetski Institut.

 ŽAN MONE CENTRI IZVRSNOSTI

 Žan Mone centar ekselentnosti je centralna tačka kompetencije i znanja na temu Evropske unije. Projekti Centara ekselentnosti traju tri godineAkademsku odgovornost za Centar  mora preuzeti nosioc postojeće Žan Mone katedre.

Žan Mone centar ekselentnosti okuplja ekspertizu i kompetencije eksperata na visokom nivou (uključujući koordinatore Žan Mone katedri i/ili Žan Mone modula) i imaju za cilj razvijanje sinergije između raznih disciplina i izvora u Evropskim studijama, kao i kreiranje zajedničkih transnacionalnih aktivnosti i strukturalnih veza sa akademskim institucijama u drugim zemljama. Oni takođe omogućavaju otvorenost prema građanskom društvu.

Žan Mone centri ekselentnosti imaju za cilj da dopru do studenata sa fakulteta koji se inače ne bave pitanjima Evropske unije,  kao  i do kreatora politika, javnih službenika, organizovanog građnskog društva i opšte javnosti u cjelini.

Aplikacije za Žan Mone centre ekselentnosti se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

 ŽAN MONE KATEDRE

Žan Mone katedra je predavačko mjesto sa specijalizacijom u oblasti studija Evropske unije za univerzitetske profesore ili iskusnije predavače.

Žan Mone katedru mora voditi samo jedan professor, koji mora ostvariti najmanje 90 nastavnih časova po akademskoj godini tokom perioda od tri godine.

Nastavni časovi uključuju časove direktnog kontakta u kontekstu grupnih predavanja, seminare, mentorstva i mogu uključiti sve navedeno u formatu učenja na daljinu ali ne uključuju pojedinačna predavanja i/ili nadzor.

Aplikacije za Žan Mone katedre se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

 ŽAN MONE MODULI

 Žan Mone moduli predstavljaju kratak program nastave (ili kurs) u oblasti studija Evropske unijena ustanovama visokog obrazovanja u trajanju od tri godine.

Svaki modul mora da predloži najmanje 40 časova nastave po akademskoj godini. Nastavni časovi uključuju časove direktnog kontakta u kontekstu grupnih predavanja, seminare, mentorstva i mogu uključiti sve navedno u formatu učenja na daljinu ali ne uključuju pojedinačna predavanja.

Moduli mogu biti usmjereni na jednu posebnu disciplinu ili biti multidicsiplinarni u pristupu i u tom smislu zahtijevaju angažovanost, odnosno doprinos više profesora i eksperata.

Erasmus+  podržava Žan Mone module sa ciljem da: 

 • Promovišu istraživanje i prvo nastavno iskustvo za mlade istraživače i naučnike i praktičare u pogledu pitanja koja se odnose na Evropsku uniju;
 • Podstaknu objavljivanje i diseminaciju rezultata akademskog istraživanja;

foster the publication and dissemination of the results of academic research;

 • Kreiraju interes u EU i stvore osnovu za buduće stubove Evopskog znanja, posebno u partnerskim zemljama;
 • podstaknu uvođenje  predmeta Evropske unije u studije koje nijesu u vezi sa EU.
 • pruže kurseve koji su ciljno napravljeni u odnosu na specifična EU pitanja relevantna za svršene studente u njihovom profesionalnom životu.

Žan Mone modul ojačava i stavlja focus na  nastavu o EU pitanjima u kurikulima koji su do sada imali samo ograničene sadržaje u vezi sa EU pitanjima.

Oni takođe daju činjenice i znanja o Evropskoj uniji širokom spektru učenika i zinteresovanih građana.

Do 20% budžeta namijenjenog za podršku Modulima će biti dato Žan Mone Modulima čiji su koordinatori stekli stepen Doktora nauka u posljednjih pet godina. Ova mjera ima za cilj da  podrži mlade istraživače da započnu svoje akademske karijere.

Aplikacije za Žan Mone module se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

 ŽAN MONE MREŽE

Žan Mone mreže predstavljajunovu Žan Mone akciju, čiji je cilj podsticanje stvaranja i razvoja međunarodnih konzorcijuma (ustanova visokog obrazovanja, Centara izvrsnosti, departmana, timova, individualnih eksperata, itd.) u oblasti studija Evropske unije.

Projekti Žan Mone mreža traju tri godine.

Oni doprinose sakupljanju informacija, razmjeni praksi, izgradnji znanja i promovisanju procesa Evropske integracije širom svijeta.

Ova akcija može takođe podržati unapređenje postojećih mreža pomaganjem posebnih aktivnosti, prije svega podsticanjem učešća mladih istraživača u temama u vezi sa EU.

Ovi projekti će biti zasnovani na jednostranim prijavama, usmjerenim na aktivnosti koje ne mogu biti uspješno postignute na nacionalnom nivou i zahtijevaće učešće najmanje pet partnerskih institucija (uključujući aplikanta) iz pet različitih zemalja. Njihov cilj je da preuzmu projekte koji imaju više multinacionalnu nego nacionalnu dimenziju.

Aplikacije za Žan Mone mreže se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

 ŽAN MONE PROJEKTI

Žan Mone projekti podržavaju inovacije, međusektorsku saradnju i širenje sadržaja Evropske unije.

Ovi projekti će biti zasnovani na jednostranim prijavama – iako predložene aktivnosti mogu uključiti druge partnere – i mogu trajati između 12 i 24 mjeseca.

 • Inovacioni projekti će otkrivati nove uglove i različite metodologije kako bi predmeti Evropske unije bili što atraktivniji i prilagođeni različitim ciljnim grupama (e.g. projects on Learning EU @ School);
 • Cross-fertilisation projekti će promovisati diskusiju i razmišljanje o pitanjima Evropske unije i povećanje znanja o Uniji i njenim procesima. Ovi projekti će imati za cilj povećanje znanja o EU u posebnim kontekstima.;
 • Projekti širenja sadržaja će se uglavnom odnositi na aktivnosti informisanja i diseminacije.                                 

Aplikacije za Žan Mone projekte se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

ŽAN MONE PODRŠKA UDRUŽENJIMA

Ova Žan Mone akcija iima za cilj podršku aktivnostima koje sprovodeudruženja aktivna u oblasti studija Evropske unije.

Projekti u okviru akcije Žan Mone podrška udruženjima traju tri godine. 

Žan Mone podržava udruženja čija je osnovna svrha da doprinesu izučavanju procesa Evropske integracije.

Ovakva udruženja treba da budu interdisciplinarna i otvorena za sve zainteresovane profesore, nastavnike i istraživače specijalizovane u pitanjima Evropske unije u relevantnoj zemlji ili regionu. Oni treba da budu predstavnici akademske zajednice u studijama Evropske unije na regionalnom, nacionalnom ili nadnacionalnom nivou.

Podrška se daje jedino udruženjima koja su zvanično registrovana i imaju nezavisan pravni status.

Aplikacije za Žan Mone podršku udruženjima se podnose online Izvšnoj agenciji, za obrazovanje, audivizuelnu umjetnost i kulturu (EACEA). Dokumenta za prijavu projekata su dostupna na web stranici agencije.

Često postavljana pitanja (Erasmus+ Konkurs 2015 – EAC/A04/2014 Žan Mone akcije)

1 Comment

 • What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have discovered It positively helpful
  and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & assist other users like its aided me.
  Great job.

Leave Your Comment

Kontakt

Pitajte nacionalnu Erasmus + kancelariju

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak 8:00 – 16:00h

Konsultacije sa studentima: Ponedjeljak, srijeda i petak 10:00h -12:00h

Kontakt mejl za pitanja studenata: erasmusmobility@ac.me

"The European Commission support for the production of this web site does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."
“Podrška koju Evropska komisija pruža prilikom izrade ove web stranice ne uključuje i odobravanje sadržaja koji odražavaju isključivo stavove autora, i stoga se Evropska komisija ne može smatrati odgovornom za bilo kakav vid upotrebe podataka koje ovaj sajt sadrži”