Saradnja u oblasti sporta

Poglavlje sport u okviru Erasmus+ programa ima za cilj da podrži evropska partnerstva u masovnim (rekreativnim) sportovima kako bi se postigli sljedeći ciljevi:

 • Prevencija prekograničnih prijetnji integritetu sporta, kao što su doping, namještanje mečeva, nasilje, kao i svi oblici netolerancije i diskriminacije;
 • Promovisanje i podrška dobrom upravljanju u sportu i dualnim karijerama sportista;
 • Pomovisanje volonterskih aktivnosi u sportu, zajdno sa socijalnom  inkluzijom, jednakim mogućnostima i svijesti o značaju fizičke aktivnosti za poboljšanje zdravlja, kroz povećano učešće i jednak pristup sportu za sve.

Kroz Erasmus+ program sprovode se sljedeće akcije u oblasti sporta:

Erasmus+ takođe podržava akcije koje imaju za cilj odlučivanje na bazi činjenica (studije, prikupljanje podataka, istraživanja, itd.), promovisanje dijaloga sa relevantim zainteresovanim stranama na Evropskom nivou (EU Sport Forum, EU Presidency events, konferencije, sastanci, seminari, itd.). Ove događaje organizuje Evropska komisija direktno ili preko Izvršne agencije.

Akcije u oblasti sporta treba da doprinesu implementaciji Evropske nedjelje sporta, inicijative pokrenute od strane Komisije u cilju promovisanja sporta i fizičke aktivnosti u Evropskoj uniji, u svijetlu opadajućeg nivoa učešća.

Više informacija o Evropskoj nedjelji sporta

ERASMUS+: PARTNERSTVA SARADNJE U SPORTU

Partnerstva saradnje nude mogućnosti za razvoj, transfer i/ili implementaciju inovativnih proizvoda i/ili angažovanje u intenzivnim aktivnostima diseminacije i korišćenja postojećih proizvoda ili inovativnih ideja u različitim oblastima u vezi sa sportom i fizičkom aktivnosti. Ona uključuju različite organizacije i aktere u sportu i izvan sporta, uključujući posebno javna tijela na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i Evropskom nivou, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovne institucije.

Projekti partnerstava saradnje imaju za cilj:

 • Ohrabrivanje učešća u sportu i fizičkoj aktivnosti, a posebno kroz podršku realizaciji  EU smjernica za fizičku aktivnost, Evropske nedjelje sporta;
 • Promovisanje obrazovanja kroz sport, sa posebnim akcentom na razvoj vještina, kao i podršku implementaciji EU smjernica za dualnu karijeru sportista; volonterske aktivnosti u sportu;
 • Borbu protiv dopinga, prije svega u rekreativnom okruženju;  namještanja mečeva; nasilja i rasizma, diskriminacije i netolerancije u sportu;
 • Poboljšanje dobrog upravljanja u sportu;
 • Ohrabrivanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti u sportu.

Partnerstva saradnje uključuju najmanje 5 organizacija iz 5 različitih programskih zemalja. Ne postoji ograničenje u pogledu maksimalnog broja partnera. Ipak, budžet za upravljanje i realizaciju projekta je ograničen (i jednak broju od 10 partnera). Sve organizacije koje učestvuju u projektu moraju biti identifikovane u vrijeme podnošenja prijave za grant.

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama (jednoj ili više) iz kojih su organizacije uključene u projekat.

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

ERASMUS+: MALA PARTNERSTVA SARADNJE U SPORTU

Mala partnerstva saradnju omogućavaju organizacijama da:

 • razviju i obnove mreže;
 • povećaju svoje kapacitete da djeluju na međunarodnom nivou;
 • razmijene dobre prakse, supotstave ideje i metode u različitim oblastima povezanim sa sportom i fizičkom aktivnosti.

Mala partnerstva saradnju uključuju različite organizacije, kao što su javna tijela na lokalnom, reionalnom i nacionalnom nivou, sportske organizacije, organizacije povezane sa sportom i obrazovne institucije.

Mala partnerstva saradnje prije svega imaju za cilj:

 • Ohrabrivanje socijalne inkluzije i jednakih mogućnosti u sportu;
 • Promovisanje Evropskih tradicionalnih sportova i igara;
 • Podršku mobilnosti volontera, trenera, menadžera i osoblja neprofitnih sportskih organizacija;
 • Zaštitu sportista, posebno najmlađih, od zdravstvenih i sigurnosnih opasnosti poboljšanjem uslova za treniranje i takmičenje;
 • Promovisanje obrazovanja kroz sport sa posebnim fokusom na razvoj vještina.

Mala partnerstva saradnje treba da promovišu stvaranje i razvoj transnacionalih mreža u oblasti sporta. Mala partnerstva saradnje treba takođe da podstiču sinergiju između lokalnih, regionalnih, nacionalnih i međunarodnih politika za promovisanje sporta i fizičke aktivnosti i da ističu izazove u vezi sa sportom.

Mala partnerstva saradnju treba da uključe najmanje jedan lokalni ili regionalni sportski klub. Ona uključuju najmanje tri organiacije iz 3 različite programske zemlje. Ne postoji ograničenje u pogledu maksimalnog broja partnera. Ipak, budžet za upravljanje i realizaciju projekta je ograničen (i jednak broju od 5 partnera). Sve organizacije koje učestvuju u projektu moraju biti identifikovane u vrijeme podnošenja prijave za grant.

Aktivnosti se moraju realizovati u zemljama (jednoj ili više) iz kojih su organizacije uključene u projekat.

Evropska komisija, preko Izvršne agencije sprovodi jedan godišnji poziv za odabir projekata.

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

NEPROFITNI EVROPSKI SPORTSKI DOGAĐAJI

Cilj ove akcije je da podrži:

 • Volonterizm u sportu;
 • Socijalnu inkluziju kroz sport;
 • Jednakost polova u sportu;
 • Fizičku akivnost za unapređenje zdravlja;
 • Implementaciju Evropske nedjelje sporta.

Evropska komisija, preko Izvršne agencije sprovodi jedan godišnji poziv za odabir projekata.

U okviru neprofitnih Evropskih sportskih događaja, indikativna raspodjela budžeta za različite događaje je:

 • približno 30% za događaje za realizaciju Evropske nedjelje sporta;
 • približno 70% za događaje koji nijesu povezani sa Evropskom nedjeljom sporta (npr. u vezi sa volonterizmom u sportu, socijalnom inkluzijom kroz sport, jednakosti polova u sportu, fizičkom aktivnosti za poboljšanje zdravlja).

Četiri događaja okvirno treba da budu izabrana za implementaciju Evropske nedjelje sporta. Oni treba da su usmjereni na teme utvrđene za Evropsku nedjelju sporta (i to: obrazovanje, radno mjesto, sportovi na otvorenom, sportski klubovi, fitness centri).

Osam događaja okvirno koji nijesu povezani sa Evropskom nedjeljom sporta treba da bude izabrano. U vezi sa gore pomenutim temama (npr. volonterizam, socijalna inkluzija, jednakost polova, fizička akivnost za unapređenje zdravlja), najmanje jedan događaj treba da bude usmjeren na spoljašnju imenziju sporta (npr. sportska diplomatija) i najmanje jedan treba da bude usmjeren na ulogu “grassroots sport” u podršci ciljevima ove akcije (volonterizam, socijalna inkluzija, jednakost polova, fizička akivnost za unapređenje zdravlja).

Sve detaljne informacije o ovoj akciji mogu se pronaći na zvaničnoj internet stranici Izvršne agencije:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/sport

Pronalaženje partnera i rezultati pojekata

https://sporttool.teamwork.fr/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/